Følgeforskning om fusjonen og omorganiseringen

Følgeforskning om fusjonen og omorganiseringen

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører en forskningsbasert følge-evaluering av fusjonsprosessen. Prosjektet skal pågå helt til våren 2019.

Se oppdatert informasjon om evalueringsprosessen på Innsida.

Den overordnede oppgaven for forskerne er å finne ut om målene som ble satt for NTNU-fusjonen blir nådd. 

Den første delrapporten fra NIFU ble lagt fram 1.september 2016.

1. desember 2016 la forskerne fram et notat som viser hvilke indikatorer de vil bruke for å måle resultatene av fusjonen i 2017 og 2017. Dokumentet vil bli justert og første versjon er derfor ikke lagt ut her.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet at han vil evaluere hele strukturreformen i universitets- og høgsjkolesektoren, men det arbeidet vil først starte i 2017 når alle planlagte sammenslåinger i sektoren skal være fullført.  


Kvalitetssikring i 2015

Som ledd i fusjonsarbeidet i 2015 utførte konsulentselskapet Deloitte, på oppdrag fra prosjektledelsen, en kvalitetssikring av fusjonsprosessen fram til da. Selskapet leverte i oktober 2015 to rapporter;:

26 feb 2018

Problemstillingene

Problemstillingene

Ledelsen ved NTNU har beskrevet en rekke problemstillinger som de ønsker å få belyst av NIFU-forskerne. Her er noen av dem:

  • Hvordan oppleves tilgangen på informasjon om fusjonsprosessen til studenter, ansatte og samarbeidspartnere mellom de fire opprinnelige institusjonene?
  • I hvilken grad legger fusjonsprosessen forholdene til rette for et tettere samarbeid om forskning, utdanning og nyskaping mellom fagmiljøene ved de opprinnelige institusjonene
  • I hvilken grad legger fusjonsprosessen forholdene til rette for samarbeid om bedre og mer effektive administrative tjenester?
  • Har ansatte og studenters oppfatning av fusjonen endret seg over tid?
  • Blir prosjektet gjennomført i tråd med tidsfrister og kostnadsrammer?

Evalueringsprosjektet har en referansegruppe som består av professor og påtroppende dekan Monica Rolfsenførsteamanuensis Torunn Klemp, professor Per Morten Schiefloe, rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge Petter Aasen og prosjektleder Trond Singsaas. Gruppa vil senere bli supplert med ytterligere to medlemmer.