Fasene i arbeidet

Fasene i arbeidet

Kartlegging – institusjoner/fakulteter

 • Beskrivelse dagens modeller som brukes på institusjons- og fakultetsnivå.
 • Evaluering av modellene (styrker, svakheter, effekter).
 • Modeller som benyttes av andre i sektoren.
 • KD nye finansieringsmodell.
 • Incentivteori og incentivsystemer i forhold til utdanning og forskning.

 

Oppbygging av moduler

 • Hvilke moduler skal modellen bestå av og hvilke enheter skal inngå.
 • Utforming av modulene som modellen skal bygges opp av (utdanning, forskning, administrasjon osv.) – basisdel og resultatdel.
 • Prinsipper for ny RFM. 

 

Utforming av alternativer

 • Framtidig faglig og administrativ organisering avklart 16. juni / 25. august.
 • Høring 1: Prinsipper, modeller og insentiver. Frist 14. september
 • Sammensetning av moduler og elementer i alternative modeller.
 • Statsbudsjett 2017 legges fram 6. oktober.
 • Analyse av konsekvenser og effekter basert Statsbudsjett 2017.

 

Ferdigstille forslag

 • Høring 2: Gruppens forslag til ny modell. Frist 21. november.
 • Dimensjonering basert på Statsbudsjett 2017.
 • Forslag til overgangsordninger.
 • Plan for implementering.
 • Arbeidsgruppas sluttrapport til rektor - 5. desember

 

Implementering

 • Styrebehandling 23. januar 2017.
 • Innfasing i PBO-prosessen for 2018.
 • Fakultetsvise tilpasninger.

 

Ny budsjettmodell for NTNU

Ny budsjettmodell for NTNU

En arbeidsgruppe har i 2016 arbeidet med å utvikle en ny modell for intern fordeling av bevilgningene som det fusjonerte NTNU mottar over statsbudsjettet. Modellen har fått arbeidstittelen "Rammefordelingsmodellen" (RFM). 

Sluttrapporten fra gruppa, som ble levert 16.12.2016, er lagt ut på denne nettsiden.

RFM skal tas i bruk fra og med budsjettåret 2018. Dette betinger at NTNUs styre vedtar modellen innen februar 2017, slik at den er klar til bruk når plan- og budsjettprosessen startes opp på nyåret i 2017. I tillegg til bevilgningen over statsbudsjettet har NTNU en rekke andre inntektskilder som ligger utenfor modellen.

Viktige føringer for den nye modellen er blant annet at den:

 • Ivaretar NTNUs teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og rolle som breddeuniversitet
 • Stimulerer til økt kvalitet i utdanning og forskning
 • Bidrar til å styrke samspillet med arbeids- og næringslivet
 • Gir organisasjonen insentiver til økt ekstern finansiering
 • Stimulerer til å utvikle mer innovative utdanninger
 • Gir fakultetene og enhetene nødvendig strategisk handlingsrom

Les hele mandatet her (pdf)


Medlemmer i arbeidsgruppa har vært:

 • Frank ArntsenLeder er Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør (bildet)
 • Anne Borg, dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Olav Bolland, instituttleder ved Inst. for energi- og prosessteknikk
 • Dagfinn Døhl Dypvig, instituttleder ved Inst. for filosofi- og religionsvitenskap
 • Hilde Grimstad, prodekan ved Det medisinske fakultet
 • Torunn Klemp, førsteam. ved Inst. for grunnskolelærerutdanning
 • Roger Midtstraum, Leder for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)
 • Jørn Wroldsen, viserektor NTNU Gjøvik
 • Øystein Risa, hovedtillitsvalgt Tekna
 • Ingvild Sørlie, studentrepresentant
10 des 2016

Presentasjoner

Presentasjoner

Plan for involvering

Plan for involvering

Jan Erik Kaarø