Faglig organisering

Faglig organisering

Gruppe for faglig organisering

Våren 2015 ble det opprettet en gruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan universitetet bør organiseres. 4.november 2015 leverte gruppa sitt andre, og endelige forslag og den ble deretter oppløst. Sju arbeidsgrupper (se nederst på siden) levde imidlertid videre til de hadde gitt innspill til forslagene om faglig organisering. 

Arbeidet i gruppa for faglig organisering var delt i to faser. Først skulle gruppa lage et diskusjonsgrunnlag som kartla ulike modeller og prinsipper for organisering av den faglige virksomheten ved det framtidige NTNU, og vurderte fordeler og ulemper ved disse. Dette forslaget ble levert 26.juni (se lenker til notatet i høyre marg) 

Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og styringsgruppas behandling, skulle gruppa så innen 1. november legge fram konkrete alternativer til den framtidige faglige organiseringen ved NTNU. Dette forslaget var ferdig 4.november og sendes på bred høring i organisasjonene med 15.januar 2016 som frist for tilbakemeldinger. Deretter ble forslaget revidert i lys av merknadene før det ble lagt fram for styret i nye NTNU i februar 2016.

Gruppa bestod av følgende personer:

 • Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder)
 • Dekan Marit Reitan, NTNU
 • Dekan Ingvald Strømmen, NTNU
 • Dekan Solrun Valen, HiST
 • Dekan Camilla Nereid, HiST
 • Dekan Hans Petter Hildre, HiÅ
 • Dekan Nils Kalstad Svendsen, HiG
 • Student Maria Honerød, NTNU
 • Student Kaja Meling Holmesland, HiÅ
 • Arbeidstakerrepresentant Kristian Steinnes, Forskerforbundet - NTNU
  • Vararepresentanter for arbeidstakerne var Terje Tvedt, Tekna (HiÅ) og Ronny Kjelsberg, NTL (HiST)

Gruppe for faglig organisering.

Gruppe for faglig organisering fotografert i starten av sitt første møte, 28.april 2015. Fra venstre: Ingvald Strømmen, Solrun Johanne Valen, Ronny Kjelsberg, Marit Reitan, Kristian Steinnes, Maria Honerød, Nils Kalstad Svendsen (bak), Hans Petter Hildre, Hans Marius Martinsen, Camilla Trud Nereid og leder Berit Kjeldstad. 
Foto: Thor Nielsen


Arbeidsgrupper

Det var etablert sju faglige arbeidsgrupper som fungerte som høringsinstans i flere viktige saker i prosjektet.

 • Helse- og sosialfag. Ledet av instituttleder Riina Kiik, NTNU
  • Utreder: Arild Skaug Hansen, NTNU
 • Økonomi og ledelse. Instituttleder Monica Rolfsen, NTNU
  • Utreder: Morten Thoresen, HiST
 • Læring og utdanningsvitenskap. Førsteam. Torunn Klemp, HiST
  • Utreder: Arnulf Omdal, HiST
 • Teknologi. Førsteam. Roger Midtstraum, leder av Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) ved NTNU.
  • Utreder: Inger Anne Fånes, NTNU
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dekan Geir Egil Øien, NTNU
  • Utreder: Jon Kummen, NTNU
 • Kunstfag. Dekan Frederik Shetelig, NTNU
  • Utreder: Thor Bjørn Arlov, NTNU
 • Disiplinfag. Professor Torberg Falch, NTNU
  • Utreder: Per E. Kjøl, NTNU

Gruppene hadde følgende mandat: 

 1. Være høringsinstans til forslag om faglig plattform.
 2. Gi innspill om modeller og prinsipper for faglig organisering til arbeidet i del 1 i prosjektgruppe for faglig organisering sett ut fra faglige utfordringer.
 3. Gi innspill om faglig grunnlag for videre arbeid i det sammenslåtte NTNU.
 4. Gruppene skal som del av sitt oppdrag vurdere hvordan det sammenslåtte NTNU skal ivareta tverrfaglighet, og profesjonsutdanningenes rolle og utvikling. Gruppene skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i samfunnsutfordringene vi står overfor.

Gruppene kunne også opprette undergrupper.

Gruppene hadde bred sammensetning og hver bestod av 30 - 50 medlemmer. Arbeidet ble organisert i workshops. Den første ble gjennomført 16.juni 2015. 

03 sep 2016

Referater fra Gruppe for faglig organisering

Referater fra Gruppe for faglig organisering

Denne gruppa avsluttet sitt arbeid etter å ha lagt fram utredningen som er lenket opp under her. Dokumentet ble sendt ut på en høringsrunde med frist 15. januar 2016. Både interne enheter og eksterne samarbeidspartnere ble invitert til å si sin mening om organiseringen av nye NTNU.