Veg og trafikk

Ekspertlister for journalister

Veg og trafikk

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Inge Hoff
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar

Ola Svein Stugu
by- og regionhistorie, kulturminne, nasjonal identitet

Rikke Jørgensen
svevestøv, inneklima

Christian Klöckner
valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus), energieffektivisering, bærekraftig konsum, reduksjon klimautslipp

Alex Klein-Paste
veisalting, vinterdrift av vei og rullebane, iskrystaller


Tag: veg | trafikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt