Vannkraft

Ekspertlister for journalister

Vannkraft

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Ole Gunnar Dahlhaug
vannkraft, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner

Knut Alfredsen
vannkraft, vassdrag, flom, miljødesign

Torbjørn K. Nielsen
vannkraft, pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning

Leif Lia
vannkraft, dammer, demninger

Bjørn Nilsen
vannkraft: tuneller, undergrunnsanlegg, dammer
ras: tuneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred

Stein-Erik Fleten
grønne sertifikater og støtteordninger, investeringer, energimarkeder, råvarepriser, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko

Nils Rüther
vannkraft, vassdrag, miljødesign, flom

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet

Oddbjørn Bruland
flom, vasskraft, vassdrag, snø, hydrologi

Florentina Paraschiv
økonometri i finansielle markeder, finansiell risikostyring, likviditets- og kredittrisiko, finansiell regulering, økonometri innen elektrisitet, olje- og gassmarkeder, kvantifisering av risiko innen elektrisitet, markedskobling, fordeling av subsidier innen fornybar elektrisitet, grenseoverskridende økonomiske effekter, optimalisering av vannkraftproduksjon og termisk elektrisitetsgenerasjon, vurdering av teknologirisiko for energibruk, fornybar energi, kraft til gass


Tag: vannkraft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt