Transport

Ekspertlister for journalister

Transport

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Anders Hammer Strømman
bærekraft: transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og matproduksjon, internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, hovedforfatter på transport i FNs klimapanel (IPCC)

Magnus Langseth
lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Sverre Quale
luftfart og jernbane, klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse

Tor Medalen
kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling, arealplanlegging og arealbruk, veg og trafikk, parkering

Torbjørn Rundmo
transportsikkerhet

Trond Andresen
datastyrte transportsystemer

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Christian Klöckner
valg transportmidler, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), reduksjon klimautslipp, energieffektivisering, bærekraftig konsum

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Linda Ager-Wick Ellingsen
el-biler, transport og miljø, livssyklusanalyse, industriell økologi, klima og CO2, miljønalyser, bærekraft

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder


Tag: transport


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt