Stortingsvalget 2017 – Sikkerhet

Ekspertlister for journalister

Stortingsvalget 2017 – Sikkerhet

Forskere innen IT/IKT, trafikk, teknologi, konstruksjoner, geopolitikk/stormaktspolitikk, risiko, ulykker og katastrofer, ekstremisme med mer.

Jennifer Leigh Bailey
fundamentalisme i nyere tid, USA, politikk og valg i USA, Boston Red Sox, NATO

Sabrina Petra Ramet
post-jugoslaviske region, Polen, Russland

Kristian Gjøsteen
elektronisk identifikasjon, elektroniske valg, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Ann Rudinow Sætnan
styringsdata helsesektoren, personvern, videoovervåkning, styring via statistikker

Svein Remseth
jordskjelv, jordskjelvsikre konstruksjoner

Gudmund Eiksund
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger, offshorefundamentering

Alex Hansen
jordskjelv og naturkatastrofer og materialer

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, Russland og NATO, kinesisk utenrikspolitikk, Syria og Midtøsten, IS og al-Qaida

Jan Ketil Rød
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer, virtual reality (VR)

Håkon Angell Bolkan
ebola, Sierra Leone, humanitær hjelp, global helse, global kirurgi, helse i krig og katastrofer, malaria

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Magnus Langseth
lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Mary Ann Lundteigen
styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore, undervannsteknologi

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Bjørn Nilsen
ras: tuneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred
vannkraft: tuneller, undergrunnsanlegg, dammer

Gunnar Fermann
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk, ISIS/ISIL/IS, miljøpolitikk

Jan Hovden
sikkerhet, samfunnssikkerhet

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Jan Erik Vinnem
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Britt-Marie Drottz Sjøberg
frykt og sikkerhet, informasjon og kommunikasjon

Paul Midford
Kina, territorielle konflikter Kina og Japan, Japan, japansk politikk, Korea, Øst-Asia, Sørøst-Asia (politikk og sikkerhet), USA, amerikansk utenrikspolitikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.