Stortingsvalget 2017 – Arbeid

Ekspertlister for journalister

Stortingsvalget 2017 – Arbeid

Forskere innen arbeid og hvordan skape nye arbeidsplasser; omstilling, bærekraft, innovasjon, samfunnsansvar, havbruk, helsevesen, effektene av digitalisering med mer.

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Christian Klöckner
bærekraftig konsum, energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)

Siri Granum Carson
etikk, samfunnsansvar

Øystein Widding
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Jon Olaf Olaussen
lakselus, oppdrettslaks, villaksfiske, norske laksefiskere og syn på reguleringer, fiskeriøkonomi, bioøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, mikroøkonomi

Anne Stene
sykdom, velferd og helse hos laksefisk i sjø, smittespredning i sjø/vanntransport, organisering av oppdrettsfisklokaliteter/bærekraftig drift og forvaltning

Anders Grimsmo
IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon), velferdsteknologi, pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen

Alf Steinar Sætre
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, nettverk, sosial kapital


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.