Språk og språklæring

Ekspertlister for journalister

Språk og språklæring

Terje Lohndal
lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, dialekter, språk og filosofi, språk og biologi

Lars Sigfred Evensen
språk, skriving, nasjonale prøver i skriving

Mila Vulchanova
språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent, biologi og læring, lærevansker, utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger)

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Torill Ringsø
tegnspråk- og tolkeutdanning, hørende barn med døve foreldre og tegnspråkopplæring

Anna-Lena Nilsson
tegnspråk, tegnspråklingvistikk, tegnspråktolking

Nora Sletteng
døvhet (er døv selv), hørselhemming, tegnspråk, tolkebruker, tegnspråkopplæring

Tor Anders Åfarli
lingvistikk, grammatikk

Kjellrun Englund
tidlig språkutvikling

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Kristin Melum Eide
grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk

Dawn Marie Behne
multisensorisk persepsjon (oppfatning via flere sanser), talepersepsjon, flerspråklighet, tale- og språkutvikling

Nora Bilalovic Kulset
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen

Jacques Koreman
talespråk, fonetikk, taleteknologi, online uttaletrening som del av språklæring

Wim van Dommelen
uttale, norsk som morsmål, norsk som andrespråk

Ellen Andenæs
språk, språklæring, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, samtaleforskning, norskhet, kjønn og etnisitet, maskulinitet

Heidi Brøseth
grammatikk, høflighet, menneske og maskin

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Tor Erik Jenstad
dialekter, banning, skjellsord

Kjersti Faldet Listhaug
språktilegnelse, læring andrespråk

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk

Eivind Nessa Torgersen
engelsk i London, multikulturell engelsk i London, dialektkontakt, språkvariasjon, språkendringer, fonetikk, flerspråklighet, ungdomsspråk

Kaja Borthen
lingvistikk, pragmatikk, semantikk, ords betydning, implisitt mening, kommunikasjon

Tina Louise Ringstad
barnespråk, førstespråkstilegnelse

Anne Dahl
Engelsk: innlæring, i Norge, i skolen, som internasjonalt kommunikasjonsspråk – språklæring, andrespråkstilegnelse, flerspråklighet

Signe Rix Berthelin
truede språk, urfolkspråk, inuitspråk, språkdokumentasjon, språk og feltarbeid, språklig betydning

Olav Husby
andrespråkstilegnelse, uttaleundervisning og -forskning, online språklæring


Tag: språk | språklæring


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt