Risiko og sikkerhet

Ekspertlister for journalister

Risiko og sikkerhet

Vegard Aune
risiko- og sårbarhetsanalyser, fysisk sikkerhet og beskyttelse, beskyttelse av infrastruktur, beskyttelse mot ekstrem belastning, eksplosjonsbelastning, droner, konsekvens av ulykker, aluminium, stål og stålkonstruksjoner

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Magnus Langseth
risiko- og sårbarhetsanalyser, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Jan Hovden
sikkerhet, samfunnssikkerhet

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Nicola Paltrinieri
Risk analysis, dynamic risk analysis, process safety, management of hazardous substances, consequence analysis, consequence models, machine learning for risk assessment, sensor-based detection, safety barrier management

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Torbjørn Rundmo
transportsikkerhet

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, nettverk, sosial kapital

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Bjarne E. Helvik
driftssikkerhet, pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer

Sverre Quale
sikkerhet og risiko, klima og CO2, ledelse, luftfart og jernbane

Britt-Marie Drottz Sjøberg
radioaktiv stråling: oppfatning av og kommunikasjon ved risiko

Stein-Erik Fleten
økonomisk risiko, finansiell risiko, energimarkeder, råvarepriser, investeringer, grønne sertifikater og støtteordninger, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans

Kristian Gjøsteen
informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer, kryptografi, elektroniske valg, elektronisk identifikasjon

Gunnar Fermann
sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, internasjonal politikk, ISIS/ISIL/IS, miljøpolitikk

Endre Sjøvold
teamprestasjon under usikkerhet - kriser - militære operasjoner, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, ledelse, omstilling, gruppeprosesser, sykehus

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Hanne Rustad
risikokommunikasjon, helsekommunikasjon, språklig kommunikasjon, latter, høflighet

Jan Erik Vinnem
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.

Peter Andreas Gotsch
urbanisering, utvikling, planlegging, design, sosial økologi, inkludering, offentlig plass, bolig, grunnleggende tjenester, sikkerhet, livskvalitet, risikokartlegging, scenario, politikk, retningslinjer, indikatorer, nyttig lærdom, «rett til byen», bærekraftige utviklingsmål (SDG), new urban agenda (NUA)


Tag: risiko | sikkerhet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.