Olje og gass

Ekspertlister for journalister

Olje og gass

Jon Kleppe
olje- og gassutvinning, olje og gass generelt

Egil Tjåland
olje og gass, geofysikk, seismikk, virtual reality (VR), CAVE-utstyr, 3D-visualisering

May-Britt Hägg
gass, rensing av gass, klima

Jianying He
nanoteknologi, nanomekanikk, nanoaktivert petroleumsteknologi

Carlos Alberto Dorao
gass/væskeseparasjon, væske/væskeseparasjon, produksjon, varmeoverføring, tofase strømsystemer

Sigbjørn Sangesland
oljeboring, subsea (utstyr, teknologi, metoder offshore)

Ragnar Torvik
råvaretilgang og politisk styre i utviklingsland, afrikanske land med olje, oljeøkonomi, finanskrise, rente, inflasjon, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk, samfunnsøkonomi, låne penger

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Ole Torsæter
olje- og gassutvinning, reservoarteknikk, oljesand

Jan Erik Vinnem
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.

Ingrid Bouwer Utne
skip og olje og gass: sikkerhet, driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi

Mary Ann Lundteigen
styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore, undervannsteknologi

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Johan Sjöblom
kjemisk industri - produksjon olje og gass

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - oljeraffinering, metanol, syntetisk drivstoff, biodrivstoff, kunstgjødsel, plast, katalyse

Martin Landrø
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Helge Holden
simulering av oljereservoarer, Abelprisen, anvendelser av matematikk, differensialligninger, internasjonale matematikkorganisasjoner

Magnus Langseth
støt på rørledninger, eksplosjonslast, beskyttelse mot ekstrem last, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui
miljøgifter (marin toksikologi, hormonforstyrrende stoffer), mikroplast, olje, produsert vann, havforsuring

Florentina Paraschiv
økonometri i finansielle markeder, finansiell risikostyring, likviditets- og kredittrisiko, finansiell regulering, økonometri innen elektrisitet, olje- og gassmarkeder, kvantifisering av risiko innen elektrisitet, markedskobling, fordeling av subsidier innen fornybar elektrisitet, grenseoverskridende økonomiske effekter, optimalisering av vannkraftproduksjon og termisk elektrisitetsgenerasjon, vurdering av teknologirisiko for energibruk, fornybar energi, kraft til gass

Jonathon Moses
emigrasjon og utvandring, forvaltning av olje og gass (inntekter, selskaper, arbeidsstokk, miljø)


Tag: olje | olje og gass


Se også:

Navigasjon og fartøystyring

Skip og marine konstruksjoner


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt