Lærerutdanning og pedagogikk

Ekspertlister for journalister

Lærerutdanning og pedagogikk

Gunn Imsen
undervisning og læring, utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, likestilling

Per Ramberg
lærerutdanning

May Britt Postholm
pedagogikk, lærerutdanning, undervisning, klasseledelse, forskning og utvikling for lærere og lærerstudenter, kvalitativ forskningsmetode, skoleutvikling, kompetanseutvikling

Anna-Lena Østern
estetiske fag: litteratur, drama og teater

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Bent Olsen
pedagogikk og utdanning, barnehage og grunnskole, barnehage, livsstil

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

May Britt Drugli
relasjon lærer-elev, barnehage, små barn i barnehage

Lise Vikan Sandvik
forskning på skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative læringsformer

Hans Petter Ulleberg
pedagogikk, skolebygg og skolemiljø, elevers sosialisering og dannelse i skolen

Dag Atle Lysne
etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling, naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen

Kjersti Wæge
matematikk fagdidaktikk

Henning Fjørtoft
undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer, nordisk litteratur

Kari Berg
pedagogikk, lærer og utsatte elevgrupper, forhold skole og barnevern

Trond Buland
frafall i videregående skole, rådgivning i skolen, kjønn og utdanningsvalg, lekser, fag- og yrkesopplæring, skoleutvikling

Inger Dagrun Langseth
individuell vurdering, IKT og fagdidaktikk

Klara Rokkones
yrkesfaglærerutdanning

Ragnhild Liland
flerkulturell skole, majoritet og minoritet

Egil Galaaen Gjølme
uteskole, padling, svømming, livredning, lærerutdanning, didaktikk

Bård Knutsen
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning

Ove Østerlie
flipped learning (omvendt undervisning)

Robin T. Bye
kunstig intelligens (AI), kybernetikk, kyberfysiske systemer, autonome skip, virtuell prototyping, robotikk, tingenes internett (IoT), industri 4.0, maskinsyn, hjerneforskning, nevroteknikk, aktiv læring, omvendt klasserom, e-læring


Tag: lærerutdanning | pedagogikk


Se også:

Læring i høyere utdanning

Skole og utdanning

Skolefag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt