Kulturminne

Ekspertlister for journalister

Kulturminne

Ola Svein Stugu
kulturminne, by- og regionhistorie, nasjonal identitet

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie

Thomas Brandt
industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, italiensk historie

Ingrid Ystgaard
jernalderen: bosetning (langhus, jordbruk og fiske, matlaging, dagligliv), døderitualer, krigføring (bygdeborger, våpen)
arealplanlegging, tap og bevaring av kulturminner i landskapet

Ole Risbøl
arkeologisk metodeutvikling, fjernmåling, LIDAR (luftbåren laserskanning) / flybåren laserskanning, forvaltning av kulturminner, landskapsarkeologi, utmarksarkeologi, kulturminner i skog

Øyvind Ødegård
marinarkeologi, dypvannsarkeologi, undervannsrobotikk, skipsvrak, kulturminner under vann i Arktis.


Tag: kulturminne


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.