Klima og CO2

Ekspertlister for journalister

Klima og CO2

NTNU jobber for å oppfylle FNs bærekraftmål 13:

Stoppe klimaendringene


Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Sverre Quale
klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse, luftfart og jernbane

May-Britt Hägg
klima, gass, rensing av gass

Martin Landrø
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: biologiske konsekvenser av klima, forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk

Bernt-Erik Sæther
økologiske effekter av klimaendringer, elg, gråspurv, høstingsbiologi, biologisk mangfold

Anders Hammer Strømman
bærekraft: energi (karbonfangst- og lagring, bioenergi, vind, solceller), matproduksjon og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Lars-Erik Borge
Grønn skattekommisjon, kommuneøkonomi, kommunesammenslåinger, effektivitet i offentlig tjenesteyting, skatter og avgifter, eiendomsskatt, klima- og miljøavgifter

Christian Klöckner
reduksjon klimautslipp, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, bærekraftig konsum, valg transportmidler

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet

Bente Jessen Graae
vegetasjons- og klimaendringer, plantesamfunn

Kjartan Steen-Olsen
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, bærekraftig forbruk, miljøanalyse, livsløpsanalyse, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, input-output-analyse

Tor Ivar Hansen
klimahistorie, den lille istid, demografisk historie, hungersnød og dødelighet på 1700-tallet, 1700-talls og 1800-talls norsk og nordisk historie, skandinavisme og nasjonalisme, kunnskapshistorie, studentenes historie

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Armin Hafner
kjøleteknikk, varmepumper, CO2 kjøleteknologi, kompressorer, ejektor teknologi, naturlige kjølemedier, energisparing, energieffektivisering, bilkjøleanlegg, butikk-kjøling

Daniel Moran
bærekraft, industriell økologi, biodiversitet, klima og CO2, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, input-output-analyser

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Francesco Cherubini
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse)

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon

Fredrik Jutfelt
fisk, hvordan fisk blir påvirket av miljøendringer som oppvarming, klimaendringer og havforsuring

Linda Ager-Wick Ellingsen
el-biler, transport og miljø, livssyklusanalyse, industriell økologi, klima og CO2, miljønalyser, bærekraft

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder

Diana Ivanova
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Richard Wood
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Anders Arvesen
bærekraft, begrense klimaendringer, energiscenarioer, energisystemer, miljøanalyse, livssyklusanalyse, industriell økologi


Tag: klima | CO2


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.