Helsevesen og omsorgstjenester

Ekspertlister for journalister

Helsevesen og omsorgstjenester

Siri Forsmo
epidemiologi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Steinar Westin
allmennmedisin, samfunnsmedisin, smittevern, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Ann Rudinow Sætnan
styringsdata helsesektoren, personvern, videoovervåkning, styring via statistikker

Linn Getz
livserfaringer og helse, multimorbiditet, kropp og sjel, kliniske retningslinjer, forebyggende medisin, systemmedisin

Jon Magnussen
pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer, trygd

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Ralf Kirchhoff
systemer i helsevesenet

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Maren Sogstad
kommunale omsorgstjenester

Laila Tingvold
kommunale omsorgstjenester, frivillighet

Arild Faxvaag
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter

Aksel Tjora
pasienter og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, organisasjon og teknologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Hilde Grimstad
allmennmedisin, lege-pasientkommunikasjon, kvinnehelse, medisinutdanningen

Anders Grimsmo
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Geir Arild Espnes
folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, psykologi, helsepsykologi, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea

Olav Magnus Fredheim
legemiddelepidemiologi og bruk av smertestillende midler (opioider), smerte og smertestillende (særlig akutt smerte og kronisk smerte som ikke skyldes kreftsykdom), smertebehandling av rusmisbrukere, pasienters åndelige/eksistensielle behov

Stig William Omholt
medisinsk teknologi, bioteknologi, systembiologi

Gøril Thomassen
profesjonell kommunikasjon, helsekommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, samtale- og møteledelse

Endre Sjøvold
sykehus, IKT, ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Andreas Krüger
ambulansetjeneste, akuttmedisin, akuttmedisinske systemer

Hanne Rustad
helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, språklig kommunikasjon, høflighet, latter

Bjarne Nes
folkehelse, trening, fysisk aktivitet, fysisk form

Ragnhild Hellesø
samhandlingsforskning og e-helse, kommunale omsorgstjenester

Erik Solligård
intensivmedisin generelt, Sepsis/blodforgiftning, narkose og bedøvelse generelt, akuttmottak, global helse, pasientsikkerhet og pasientkvalitet

Karl Elling Ellingsen
utviklingshemming, kognitiv funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, selvbestemmelse og brukermedvirkning, inkludering, deltakelse, arbeidsinkludering / arbeid med bistand, tvangsbruk, rettssikkerhet

Pål Erling Martinussen
helsepolitikk, kommunepolitikk, offentlig politikk og administrasjon

Nina Kongshaug
kreft, kreftsykdommer, klinisk IKT, Helseplattformen, elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av pasienter i hjemmesituasjonen via digitale hjelpemidler, klinisk beslutningsstøtte i elektronisk pasientjournal, kunnskapsforvaltning i medisin, tverrfaglig samarbeid IKT og klinisk medisin

Wenche Malmedal
vold mot eldre, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Torbjørn Herlof Andersen
gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep – generelt og mer spesielt i religiøs kontekst, kjønn og mannlighet, menn som uformelle omsorgspersoner (primær omsorgsperson for ektefelle/partner med store omsorgsbehov)


Tag: helsevesen | omsorgstjenester


Se også:

ehelse og velferdsteknologi

Folkehelse

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt