Energi og energieffektivisering

Ekspertlister for journalister

Energi og energieffektivisering

NTNU jobber for å oppfylle FNs bærekraftmål 7:

Ren energi for alle


Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivitet

Arild Gustavsen
energieffektivisering i bygninger, nullutslippsbygg, nullutslippsområder, nullutslippsbydeler, plusshus, passivhus, varmetransport i bygninger

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Daniel Beat Müller
bærekraft, klima, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet, sikkerhet i forsyningskjeder, urban utvikling, mat, transport, bygninger, transdisciplinaritet, sosio-økonomisk metabolisme, systemanalyse, materialstrømanalyse på anlegg- og samfunnsnivå, FNs klimarapporter.

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet

Carlos Alberto Dorao
gass/væskeseparasjon, væske/væskeseparasjon, produksjon, varmeoverføring, tofase strømsystemer

Trygve Magne Eikevik
energieffektivisering i industrien, frysing, kjøling, tørking, varmepumper

Natasa Nord
bygningers energiforsyning, bygningsautomatisering og -drift, fjernvarme, nullutslippsbygg, energiovervåking i bygg

Vojislav Novakovic
energieffektivisering

Hans Martin Mathisen
energieffektivisering, inneklima

Stein-Erik Fleten
energimarkeder, råvarepriser, investeringer, grønne sertifikater og støtteordninger, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko

Armin Hafner
kjøleteknikk, varmepumper, CO2 kjøleteknologi, kompressorer, ejektor teknologi, naturlige kjølemedier, energisparing, energieffektivisering, bilkjøleanlegg, butikk-kjøling

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Marta Molinas
mikro-grid, smartgrid, fornybar energi, kraftelektronikk

Christian Klöckner
energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, bærekraftig konsum, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)

Magnus Jahre
energieffektivitet, datamaskiner, prosessorer, minnesystemer

Martin Hohmann-Marriott
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi

Frode Seland
elektrokjemi, hydrogenteknologi, brenselceller, elektrolyse, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, elektrokjemiske måleteknikker

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Are Oust
boligboble, boligpris, leiepris, boligmarked, leiemarked, boligkjøp, personlig økonomi, erstatningsrett, eiendomsutvikling og byplanlegging, energimerking av bolig

Anders Arvesen
bærekraft, begrense klimaendringer, energiscenarioer, energisystemer, miljøanalyse, livssyklusanalyse, industriell økologi

Daniel Beat Mueller
bærekraft, industriell økologi, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, MFA (materialflyt i samfunnet)

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon

Odne Stokke Burheim
energilagring, brenselceller, vannelektrolyse, batteriteknologi, superkondensatorer, solengeri, biogass

Nina Holck Sandberg
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, modellering av byggematerialer, energianalyse av byggematerialer, energianalyse av bydeler, energi og energieffektivisering, byutvikling

Bruno G. Pollett
hydrogen, brenselceller

Florentina Paraschiv
økonometri i finansielle markeder, finansiell risikostyring, likviditets- og kredittrisiko, finansiell regulering, økonometri innen elektrisitet, olje- og gassmarkeder, kvantifisering av risiko innen elektrisitet, markedskobling, fordeling av subsidier innen fornybar elektrisitet, grenseoverskridende økonomiske effekter, optimalisering av vannkraftproduksjon og termisk elektrisitetsgenerasjon, vurdering av teknologirisiko for energibruk, fornybar energi, kraft til gass


Tag: energi | energieffektivisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.