Byutvikling

Ekspertlister for journalister

Byutvikling

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Inge Hoff
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar

Ola Svein Stugu
by- og regionhistorie, kulturminne, nasjonal identitet

Hans Narve Skotte
arkitektur og samfunn, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, bistand, bistandsaktører og utvikling, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer -
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Torbjørn Rundmo
transportsikkerhet

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie

Nina Holck Sandberg
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, modellering av byggematerialer, energianalyse av byggematerialer, energianalyse av bydeler, energi og energieffektivisering, byutvikling

Peter Andreas Gotsch
urbanisering, utvikling, planlegging, design, sosial økologi, inkludering, offentlig plass, bolig, grunnleggende tjenester, sikkerhet, livskvalitet, risikokartlegging, scenario, politikk, retningslinjer, indikatorer, nyttig lærdom, «rett til byen», bærekraftige utviklingsmål (SDG), new urban agenda (NUA)


Tag: byutvikling | urbanisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt