Barn, ungdom og familie

Ekspertlister for journalister

Barn, ungdom og familie

Randi Dyblie Nilsen
barnehage, barns hverdagsliv, barn og natur

An-Magritt Jensen
samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Torill Ringsø
tegnspråk- og tolkeutdanning, hørende barn med døve foreldre og tegnspråkopplæring

Bent Olsen
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil

Elin Kvande
fedrekvote og foreldrepermisjoner, kjønn og arbeidsliv, kunnskapsorganisasjoner, tidskulturer, grenseløse organisasjoner, multinasjonale organisasjoner, den norske organisasjonsmodellen

Ingunn Hagen
barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, kommunikasjon i organisasjoner, yoga og helse

Bjørn Konrad Rasmussen
kultur for og med barn, teater (performance, nyere produksjonsformer), kunstpedagogikk, kulturpolitikk, utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene)

Anne Trine Kjørholt
barnehage, barnekultur, barns rettigheter, barns velferd, diskurser om barndom

Kjellrun Englund
tidlig språkutvikling

Silja Berg Kårstad
Utviklingspsykologi, barns emosjonelle kompetanse, foreldre-barn samspill, foreldres psykisk helse svangerskap og barseltid, små barns psykiske helse, små barn med medfødt alvorlig hjertefeil, små barn med risiko for å utvikle CP.

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage, barn og psykisk helse

Vebjørg Tingstad
barndom, barnekultur, media, forbruk

Tatek Abebe
forskningsmetoder på barn, etikk, foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika

Heli Aaltonen
barne- og ungdomskultur, barne- og ungdomsteater

Kari Berg
forhold skole og barnevern, lærer og utsatte elevgrupper, pedagogikk

Steffen Wellinger
barn og arkitektur, arkitektur, bærekraft, prosjekteringsmetode

Brita Bungum
skole, barn, familie, velferdspolitikk for småbarnsforeldre, kontantstøtte og fedrekvote, migrasjon, transnasjonale familier, norsk velferdspolitikk

Stig Arve Sæther
idrett og ungdom, fotball, talent, måling av fysisk aktivitet

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk

Øyfrid Larsen Moen
barn og ungdom og psykisk helse, familiesentrert omsorg, familier med barn med ADHD

Ingvill Stuvøy
surrogati, økonomi og kropp, kjønn, seksualitet, feministisk teori, familiesosiologi

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd

Gro Ulset
Barnevern

Torill Moe
Barnevernledelse

Jo Magne Ingul
Barn og unge som sliter med angstlidelser og/ eller skolefravær

Tormod Rimehaug
Barn og unges psykiske helse og foreldreutfordringer

Bernhard Weidle
Barn og unge med tvangslidelse (OCD): Behandling, livskvalitet og komorbiditet. Autismespekter forstyrrelser.  


Tag: barn | ungdom | familie


Se også:

Barn og ungdom, helse

Kjønn


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt