Bærekraft

Ekspertlister for journalister

Bærekraft

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Heidi Rapp Nilsen 
bærekraft, bærekraftige investeringer, planetens tålegrenser, bedriftenes samfunnsansvar (CSR), etikk for bærekraft, den tredelte bunnlinje, bærekraftig sirkulærøkonomi

Gunnar Austrheim
bærekraft, økosystemtjenester, naturgoder, kulturlandskap, biologisk mangfold, bevaringsbiologi, planteøkologi, fjell, beiting, planter

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Christian Klöckner
bærekraftig konsum, energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)

Anders Hammer Strømman
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Steffen Wellinger
arkitektur og bærekraft, arkitektur prosjekteringsmetode, barn og arkitektur

Marius Støylen Korsnes
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstilling

Anders Arvesen
bærekraft, begrense klimaendringer, energiscenarioer, energisystemer, miljøanalyse, livssyklusanalyse, industriell økologi

Daniel Moran
bærekraft, industriell økologi, biodiversitet, klima og CO2, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, input-output-analyser

Francesca Verones
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, livsløpsanalyse, havrom, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, vann og avløp

Daniel Beat Mueller
bærekraft, klima, sirkulær økonomi, ressurseffektivitet, sikkerhet i forsyningskjeder, urban utvikling, mat, transport, bygninger, transdisciplinaritet, sosio-økonomisk metabolisme, systemanalyse, materialstrømanalyse på anlegg- og samfunnsnivå, FNs klimarapporter.

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Francesco Cherubini
bioenergi, biodrivstoff, bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, livsløpsanalyse (LCA), planlegging av arealbruk, FNs klimarapporter

Konstantin Stadler
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, MRIO (multiregional input-output-analyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, input-out-analyse

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Richard Wood
bærekraft, industriell økologi, bærekraftig forbruk, karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, analyse av global forsyningskjede, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, input-output-analyse, utslipp i internasjonal handel, sosial konsekvensanalyse

Sarah Schmidt
bærekraft, industriell økologi, karbonfotavtrykk, miljøanalyse, analyse av forsyningskjede, miljøfotavtrykk, input-output-analyse

Eivind Kristoffersen
sirkulær økonomi, tingenes internett (IoT), bærekraft / bærekraftighet, kunstig intelligens (AI), maskinlæring

Håkon B. Stokland
ulv- og rovviltforvaltning, biologisk mangfold og politikk, bærekraft, Naturpanelet IPBES, kulturelle forståelser av natur, matproduksjon og bærekraft


Tag: bærekraft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt