Examen philosophicum for teknologi og realfag

Hva er kunnskap, og hvilke kunnskapskilder er pålitelige? Hva kjennetegner vitenskapelig kunnskap? Er vitenskap moralsk nøytral søking etter sannhet, eller forbundet med et spesielt samfunnsansvar? Dette er noen av de sentrale spørsmålene i Examen philosophicum for teknologi og realfag (EXPH0006).

I løpet av dette kurset vil flere ulike svar på disse spørsmålene bli presentert, diskutert og satt i sammenheng med ulike natur- og menneskesyn.  Kurset skal gi kunnskap og ferdigheter som er viktige for alle studenter ved et universitet, både under og etter studiene. Hensikten er å gi redskaper for selvstendig og kritisk refleksjon om grunnlaget for vitenskapelig kunnskapsdannelse, og det ansvaret som følger med å delta i vitenskapelig virksomhet.

EXPH0006 er en undervisningspilot som kun tilbys høsten 2018 for studenter tatt opp på 5-årig master i datateknologi. Pensum, undervisning og obligatoriske aktiviteter skiller seg fra de andre ex.phil.-variantene som går dette semesteret. I EXPH0006 er undervisningen delt mellom forelesninger og øvingstimer, som begge går over 12 uker fra og med uke 35.

I forelesningene går vi gjennom hovedtrekkene i de tema kurset dekker. Øvingstimene er basert på arbeid i faste grupper gjennom hele semesteret. Godkjent deltakelse på øvingstimer forutsetter minimum 80 % oppmøte, samt gjennomføring av alle arbeidskrav. Du finner oversikt over arbeidskrav ved å klikke på «Obligatorisk undervisning og arbeidskrav» i menyen til venstre.

Emnebeskrivelse

EXPH0006 - Examen philsophicum for teknologi og realfag