Vedtekter

Vedtekter

Revidert 20.03.2019

EnergiKontakten er et samarbeidsforum mellom næringslivet, studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU (heretter studieprogrammet) og studentene.

Visjon

Samarbeid om kompetanse for fremtidens energiløsninger

Mål

 • EnergiKontakten skal bidra til at Energi og miljøstudiet* er i tråd med teknologisk utvikling, samt behov i næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning.
 • EnergiKontakten skal jobbe langsiktig for å rekruttere, motivere og beholde studentene på Energi og miljøstudiet.
 • EnergiKontakten skal skape attraktive møteplasser mellom studenter, bedrifter og fagmiljø ved NTNU

*Energi og miljøstudiet inkluderer tilknyttede 2-årige masterprogram.

Medlemmer

Alle virksomheter med tilknytning til studieprogrammet kan bli medlemmer i EnergiKontakten. Medlemskap betinger at det betales en kontingent til finansiering av EnergiKontaktens virksomhet. Denne kontingenten avtales med hvert enkelt medlem innenfor en ramme fastsatt av styret. Kontingenten er blant annet avhengig av organisasjonens størrelse og type virksomhet.

Medlemsåret følger kalenderåret fra 1.januar.

Oppsigelse av medlemskapet for neste medlems år må gjøres skriftlig innen 1. oktober.

Organisering

EnergiKontakten organiseres formelt og regnskapsmessig som et prosjekt ved NTNU.

Den daglige driften av EnergiKontaktens løpende virksomhet besørges av daglig leder utpekt av styret og engasjert av NTNU i et avtalt omfang.

Årsmøte
EnergiKontaktens høyeste organ er årsmøtet som arrangeres senest 31. mars. Innkalling sendes medlemmene med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet tar stilling til:

 • Årsrapport for siste år (foreslås av styret)
 • Regnskap for siste år og budsjett for inneværende år (foreslås av styret)
 • Aktivitetsplan (foreslås av styret)
 • Innmeldte saker (foreslås av styret)
 • Valg av styre og styreleder (foreslås av valgkomiteen)

Hvert tilstedeværende medlem pluss medlemmene av styret har en stemme hver i årsmøtet. Beslutninger i årsmøtet krever simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer.

Styret
Energikontaktens virksomhet ledes av et styre med leder og 12 styremedlemmer.

Styret utpeker daglig leder og fastsetter dennes vilkår i samarbeid med NTNU. For øvrig treffer styret alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet. Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 7 styremedlemmer er til stede.

Beslutninger i styret krever simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Dersom et styremedlem slutter i løpet av sin periode, skal selskapet som denne representerer finne ny kandidat som erstatning for den gjenværende periode.

Valg av styre
Styret består av:

 • 8 styremedlemmer fra næringslivet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenvalg.
 • 3 styremedlemmer fra NTNU; Programrådsleder ved NTNU samt én representant fra hvert av de to samarbeidende instituttene.
 • 2 styremedlemmer fra studentene ved studieprogrammet Energi og Miljø: én fra EMILs hovedstyre og én fra EMIL-Link styret.
 • Styreleder velges for ett år av gangen. Styreleder skal velges blant næringslivets medlemmer i EnergiKontaktens styre.

Valgkomite
Valg av styre forberedes av en valgkomité som skal bestå av 4 medlemmer, alle valgt av årsmøtet blant Energikontaktens medlemmer. Valgperioden er 1 år.

Et hvert stemmeberettiget medlem kan fremme forslag til valgkomiteen på valg av styremedlemmer (gjelder næringslivsrepresentanter i styret).

Valgkomiteen skal søke å innstille til en balansert styresammensetning med hensyn til kjønnsfordeling og bransjefordeling, samt sikre kontinuitet i styret.

NTNUs styremedlemmer utpekes av NTNU. Programrådsleder for Energi og Miljø skal være den ene av de tre. De to andre skal være fra hvert av de to samarbeidende instituttene, og utpekes av instituttlederne.

Studentenes styremedlemmer utpekes av studentene.

Oppløsning

Vedtak om oppløsning av EnergiKontakten fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Ved oppløsning av EnergiKontakten skal et eventuelt overskudd tilfalle studieprogrammet. Et eventuelt underskudd skal dekkes av medlemmene i forhold til størrelsen på deres avtalte kontingent det siste fulle kalenderår.

Vedtektsendringer

Forslag om endring i Energikontaktens vedtekter skal fremlegges skriftlig for styret med minst to måneders frist til årsmøtet. Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene minst 14 dager før dette møtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Senioringeniør Halsten Aastebøl

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 67 / Mobil: 90 79 37 95

e-post: halsten.aastebol@ntnu.no 

 

Nedlastbar PDF

Nedlastbar PDF