Styret

Styret

Energikontaktens virksomhet ledes av et styre med leder og 12 styremedlemmer.. 

Styret utpeker daglig leder og fastsetter dennes vilkår i samarbeid med NTNU. For øvrig treffer styret alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet. Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 7 styremedlemmer er til stede. Beslutninger i styret krever simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Dersom et styremedlem slutter i løpet av sin periode, skal selskapet som denne representerer finne ny kandidat som erstatning for den gjenværende periode
 
Styret består av:
 
  • 8 styremedlemmer fra næringslivet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenvalg.
  • 3 styremedlemmer fra NTNU; Programrådsleder ved NTNU samt én representant fra hvert av de to samarbeidende instituttene.
  • 2 styremedlemmer fra studentene ved studieprogrammet Energi og Miljø: én fra EMILs hovedstyre og én fra EMIL-Link styret.
  • Styreleder velges for ett år av gangen. Styreleder skal velges blant næringslivets medlemmer i EnergiKontaktens styre.

Styremedlemmer 2019

Styremedlemmer 2019

Kjell Myrann, leder 
(NEF)
Petter E. Røkke
(SINTEF Energi)
Vebjørn Haukås
(Siemens)
Caroline Kindle
(GK)
Siri Hegbom
(Multiconsult)
Sharron Moti
(Lyse)
Susanne Stensland
(Hafslund E-CO)
Jon Steinar Hanstad
(NELFO)
Selma A. K. Lund
(Student)
Ida Vinningland
(Student)
Halsten Aastebøl
(Studieprogramleder EMIL)
Vojislav Novakovic
(NTNU -Energi og prosessteknikk)
Ola Furuhaug
(NTNU -Elkraftteknikk)