Energi for et bedre samfunn

Lavutslipps transport

To studenter i motorlaben

Omstillingen til nullutslippsteknologi i transportsektoren er helt sentral for å redusere klimautslipp. 

Transportsektoren skal gjennom en omlegging fra fossilt til miljøvennlig drivstoff og teknologi, og ny miljøteknologi på skip. Dette betyr en stor overgang til elektrifisering, hydrogen og biodrivstoff i de ulike sektorene innen transport. Digitalisering vil være en viktig muliggører, og delingsøkonomien endrer forretningsmodellene innen transport.

Mobilitet som en tjeneste (MoST) byr på store muligheter, autonome kjøretøy og farkoster vil endre mobilitet som begrep.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til lavutslipps transport