Innovasjon

Innovasjon

Innovasjon

Mange blå tannhjul. Illustrasjon. Bilde: Pixabay

Hvordan få en innovasjonskultur og innovasjonsfokus? Hvordan kan samarbeidspartnere og deltakere av en organisasjon samarbeide om innovasjon? Hvordan lykkes med innovasjon? Hvordan få ut potensialet som ligger i organisasjonen? Hvordan få kommunisert innovasjonen slik at den blir anvendt?

Med bakgrunn i å få forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) til å jobbe enda mer målrettet med innovasjon i energiforskningen ble rapporten "Innovasjon i FMEene" utarbeidet. Rapporten er strukturert som fem råd for hvordan forskningssentrene kan bygge en innovasjonskultur, og utvikle kunnskap og verktøy som gir økt innovasjon. Rådene er utarbeidet av arbeidsgruppen «FME Innovation Task Force» bestående av eksperter fra NTNU Energi og SINTEF.
 

Energiforskning lønner seg

Energiforskning lønner seg

En studie av 48 prosjekter og caser fra norsk energiforskning viser at energiforskning er lønnsomt for sammfunnet og bidrar til betydelig verdiskapning. 

Les hele rapporten "Effekter av energiforskningen" (pdf), samt et sammendrag av hovedfunnene (pdf).

NTNU Young Researcher Clean Energy Forum

Tre personer snakker sammen

NTNU Young Researcher Clean Energy Forum fokuserer på å samle ph.d.-kandidater og postdoktorer på NTNU som jobber innen ren energi.

Råd for økt innovasjon

5 råd for økt innovasjon

Les mer detaljert om rådene, begrunnelse for rådene, og anbefalte aksjoner for videre arbeid i rapporten "Innovasjon i FMEene"

Tallet 1. Illustrasjon. Leder må være en engasjert pådriver for innovasjon

Tung lederforankring er nødvendig og første aksjon for leder bør være å få plassert innovasjon på agendaen. Skal den innovative lederen lykkes med sine strategier er det essensielt at hele ledelsen sammen med eventuelle samarbeidspartnere spiller på lag og ønsker det samme. Snakk med de forskjellige aktørene slik at en innovasjonsforsåelse og -mentalitet bygges.

Å lykkes med innovasjonsledelse handler også om å kommunisere godt. Sørg for å formidle suksesshistorier raskt og godt, for å motivere for videre innsats. Samtidig er det viktig å anerkjenne at for å lykkes er det essensielt å gi innovasjon et meningsfylt innhold, noe som gjør det til mer enn et ord.

Tallet 2. Illustrasjon Organisasjonen må ha en dedikert innovasjonsleder

For å lykkes med innovasjonsarbeidet, er det viktig å sette av ressurser til å jobbe med dette daglig. Dette kan gjøres ved å utnevne én person som har innovasjonsledelse som sin dedikerte oppgave.

Gjennom innovasjonslederen kan ledelsen sikre at potensialet fra lederfokus og -initiativ knyttet til innovasjonsprosesser blir satt ut i livet i praksis. Slik kan innovasjonslederen hjelpe lederen med å holde og opprettholde et godt innovasjonsfokus i organisasjonen.

Innovasjonslederen bør også ha en sentral rolle knyttet til å identifisere innovasjoner i organisasjonen, holde i innovasjonstrådene internt i organisasjon og holde kontakten med samarbeidspartnere.

Tallet 3. Illustrasjon Organisasjonen må ha en plan for å bygge innovasjonskompetanse

Det er også viktig å bygge en god innovasjonskompetanse blant organisasjonens deltakere. Dette innebærer å tilby en måte å skaffe seg kunnskap på, samt en arena for å øve og utvikle ferdigheter. Bygging av innovasjonskompetanse er med på å utvikle en innovasjonskultur som er et suksesskriterium for å lykkes med innovasjonsarbeidet.

Et første skritt er å utvikle en plan for å bygge innovasjonskompetanse. Når planen er utviklet må ledelsen sikre seg at den blir godt kjent i organisasjonen. Det vil være klokt at for eksempel innovasjonsleder følger opp planen.

Tallet 4. Illustrasjon Organisasjonen må innføre en metodikk for systematisk kartlegging av innovasjon

En forutsetning for å kunne levere på innovasjon er å klare og sette opp en god oversikt over temaene organisasjonen skal fokusere på, og kartlegge mulige innovasjoner innenfor disse på en måte som er hensiktsmessig for organisasjonen. De ulike prosjektene følges opp og vurderes ut fra modenhet. Ønsket effekt er at flest mulig prosjekter skal bevege seg oppover på modenhetsstigen, og at de som ikke gjør det vurderes avsluttet. Systematikken skal være et verktøy for å lede og prioritere, i tillegg til å kommunisere.

Etter å ha kategorisert prosjektene etter type, samt gjort en vurdering av teknologiens modenhet, har man skaffet seg et godt utgangspunkt og verktøy for å aktivt stimulere til videre utvikling og innovasjon, og samtidig overvåke fremdrift i et innovasjonsperspektiv.

Tallet 5. Illustrasjon Organisasjonen må synliggjøre effekten av innovasjonene

For å vise samfunnsnytten av innovasjonene, og sikre at innovasjoner og ny kunnskap tas i bruk, anbefales det systematisk arbeid med synliggjøring av innovasjoner i organisasjonen. Dette bør kobles til organisasjonens pågående kommunikasjonsarbeid.