Innovasjon

Innovasjon: energi for en bedre verden

Grønn innovasjon. Illustrasjon: Colourbox.dk.

Universitetenes oppgave er å levere utdanning av høy kvalitet, drive vitenskapelig forskning og formidle resultater.

Mens utdanning og forskning fortsatt er prioriteringer, er de ikke lenger tilstrekkelige. Forskningsfinansiering forutsetter i økende grad samfunnsnytte, drevet av energiomstillingen, krav til sirkulær økonomi og den økende spenningen mellom Europa, USA, Russland og Kina.

Et av NTNU Energis mål er å øke effekten av NTNUs energiforskning. Finn eksempler på hvordan vi jobber med energi for en bedre verden nedenfor, supplerende til NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping.

Forskningssentre for miljøvennlig energi

Logo Forskningssenter for miljøvennlig energi Våre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

NTNU er vertskap for tre og partner i syv Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-ordningen utvikler kompetanse og fremmer innovasjon ved å støtte langsiktig forskning i samarbeid mellom ledende forskningsmiljøer og brukere i offentlig og privat sektor.

Et av hovedkriteriene for utvelgelse av sentrene er potensialet for innovasjon og verdiskaping. De andre to hovedkriteriene er vitenskapelig tyngde og relevansen av søknaden overfor de tematiske retningslinjene som er angitt i utlysningen. Sentrene velges ut av Norges forskningsråd.

Energiforskning lønner seg into

Norsk energiforskning lønner seg

I 2018 fikk Norges forskningsråd gjennomført en studie om økonomisk effekt fra norsk energiforskning. Studien viser at 4 mrd. kr bevilget av Forskningsrådet til ca. 670 prosjekter i perioden 2008-2017 resulterte i en realisert økonomisk effekt på 16 mrd. kroner i Norge. Det betyr at hver krone investert i norsk energiforskning ga Norge 4 kroner i verdiskaping.

I tillegg identifiserte studien 100 mrd. kroner fremtidig økonomisk potensial av disse prosjektene i Norge og Europa.

Norsk energiforskning

Regjeringen konkluderer: Norsk energiforskning er lønnsom for samfunnet og bidrar til betydelig verdiskapning.

Energiforskning lønner seg

Forsiden av rapporten Effekter av energiforskningenI tillegg viste studien at prosjektene førte til:

 • En realisert redusert energibruk på 2 TWh/år i Norge (26 TWh inkl. Europa)
 • Realiserte reduserte klimagassutslipp på 25 Mt CO2 i Europa
 • Økt energiforsyningssikkerhet
 • Økt sikkerhet/helse, redusert risiko – f.eks. muliggjøring av sikker lagring av CO2
 • Reduserte naturinngrep – miljømessig skånsom utbygging av infrastruktur
 • Bedre beslutningsunderlag – nye verktøy, metoder, kunnskap
 • Nye byggestandarder og verktøy for lav- og nullutslippsbygg
 • Nye bedrifter og sysselsetting
 • Styrking av FoU-miljøene, og der flere er i front internasjonalt
 • Utdanning og rekruttering (Master, PhD)
 • Publikasjoner, siteringer, mv.

Les rapporten Effekter av energiforskningen (pdf) eller et sammendrag av hovedfunnene (pdf).

EiT InnoEnergy <a name="innoenerg"></a>

EiT InnoEnergy

NTNU Energi er norsk partner og gullmedlem i Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy, finansiert av European Institute of Innovation & Technology (EIT).

EiT InnoEnergy akselererer innovasjoner i bærekraftig energi ved å fremme innføringen av nye teknologier. Til dags dato har €560 millioner blitt investert i mer enn 480 produkter der over 500 nøkkelaktører i 18 land har blitt samlet på tvers av hele energiverdikjeden. EIT InnoEnergy har også en sentral rolle i European Battery Alliance (EBA250) og European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC), som begge nyter sterk politisk og økonomisk støtte fra EU-kommisjonen.

EiT InnoEnergy jobber tett med NTNUs økosystem for innovasjon og teknologioverføring. Vi ønsker velkommen enhver mulighet til å fremme innovasjoner, med sikte på å gjøre verden til et bedre sted og forhåpentligvis en fortjeneste i prosessen. Vårt kortsiktige fokus er å vise frem norske start-ups på InnoEnergys Business Booster i Lisboa i september 2022.

Lyspære på en tavle. Illustrasjon.