TET4195 Høyspenningsanlegg

Ethvert elkraftnett er satt sammen av flere forskjellige typer komponenter. I dette faget ser vi nærmere på tre av de viktigste: brytere, høyspenningskabler og krafttransformatorer. Hensikten med faget er å gi kunnskaper om oppbygging, virkemåte, og drift av brytere, kabler og transformatorer.

Faginformasjon:

Faget gir en allsidig og grundig innsikt i hvilke påkjenninger disse komponentene utsettes for, hvordan de konstrueres og fungerer, og hvilke materialer som inngår. I en yrkesmessig sammenheng vil slik kunnskap være viktig for både produsenter, leverandører og brukere av slikt utstyr.

I den norske eforsyningen finnes det i dag titusenvis av høyspenningsbrytere og kraft¬transformatorer, samt mange tusen kilometer med høyspenningskabel i drift. En riktig forvaltning av disse store verdiene forutsetter kunnskaper om enkelkomponentene dette systemet er bygget opp av.

Det finnes et par store, svært konkurransedyktige produsenter av høyspenningskomponenter i Norge. ABB Kraft i Skien lager 12, 24 og 36 kV koblingsanlegg for verdensmarkedet, og Nexans Norge i Halden er en ledende internasjonal aktør innen sjøkabel. Begge disse selskapene bygger sin eksistens på å utvikle stadig bedre høyspenningskomponenter til et krevende eksportmarked.

Olje og gassindustrien etterspør i økende grad elkraftteknisk kompetanse. Dette gjelder både i forbindelse med prosjektering og bygging av stadig mer avanserte anlegg, og for å kunne hjelpe til med utvikle elkraftkomponenter og systemer for stadig større havdyp, høyere ytelser og med større pålitelighetskrav.

Som en del av faget arrangeres det en todagers ekskursjon til Halden, Drammen og Skien, med besøk hos kabel-, bryter- og transformatorfabrikk, samt til NEFI kortslutnings¬laboratorium og en stor Statnett-stasjon.

"Høyspenningsanlegg" er et komponent- og teknologiorientert fag. Det er til en viss grad en naturlig fortsettelse på materialteknikken gjennomgått i TET 4160 "Høyspenningsisolasjon" og på behandlingen av spenningspåkjenninger i TET 4130 "Overspenninger og vern". I tillegg tilbys det to emnemoduler "Prosjektering av høyspenningsanlegg" og "Tilstandskontroll av høyspenningskomponenter", som omhandler temaer knyttet til henholdsvis prosjektering og drift av høypenningsanlegg. Til sammen gir disse fem kursene en bred og solid innføring i høyspenningsteknologien

Innhold

Faget foreleses i tre deler.

Del I: Krafttransformatorer (ca 12 timer)
Transformatorens isolasjonssystem, påkjenninger ved transiente overspenninger, termiske forhold, vern, egenskapene til ulike koblingsgrupper, prøvenormer.

Del II. Brytning av strøm (ca 30 timer)
Bryterens oppgave og funksjoner: Bryterforløp, gjentenning, tilbakevendende spenning, brytning ved klemme- og avstandskortslutning, strøminjeksjonsprinsippet, kapasitiv brytning, induktiv bryting, faseulik brytning, brytning av likestrøm.

Elektriske lysbuer: Statiske og dynamiske lysbuer, elektrisk og termisk ledningsevne, lysbuetemperatur, ionisasjon, dissosiasjon, strømklipping, vekselvirkning med nettet.

Bryterteknologi: Brytermedier, oljefattige brytere, SF6- brytere, pufferprinsippet, vakuumbrytere, sikringer, elektriske kontakter og kontaktmaterialer, luft- og gassisolerte koblingsanlegg.

Del III. Kabelteknologi (ca 12 timer)
Konstruksjon, oppbygging og materialbruk for jord- og sjøkabler, endeavslutninger og skjøter. Belastningsevne, mekanisk dimensjonering, korrosjon og andre aldringsmekanismer.

Undervisningsform:
Fire timer forelesning og en time øvingsveiledning i auditorium i uken.
Regneøvinger med innlevering hver uke.
Forelesningene vil foregå på engelsk.
Todagers ekskursjon til Halden, Drammen og Skien med bedriftsbesøk.

Faglærere: Erling Ildstad og Arne Nysveen

Evalueringsform:Skriftlig eksamen 100%. Pensum: Faget benytter tre kompendier. Mesteparten av kompendiene vil være pensum.

Forutsetning: Det anbefales å ha tatt TET 4160 "Høyspenningsisolasjon".

TET4195 INFO