Energi og miljø - masterstudium (5-årig), Master of Science in Electric Power Engineering, NTNU

TET4165 Lys og belysning

– Faglærer Eilif Hugo Hansen
Emnet skal gi en innføring i det fysiske og fysiologiske grunnlaget for lysteknikken, i lystekniske begreper og lover, og i grunnlaget for prosjektering av lysanlegg og for praktisk bruk av lys inne og ute.

Faginformasjon:

Lys er en viktig faktor både for inne- og utemiljø, og mange er ikke engang bevisst hvor viktig det er for vår trivsel. Størstedelen av inntrykkene våre får vi gjennom synssansen, og belysningen er avgjørende for hvor gode disse synsinntrykkene blir.

Kunnskap om lys og belysning er derfor ikke bare nyttig for de som jobber profesjonelt med emnet, men for oss alle.

Dette emnet gir grunnleggende kunnskap både om hvordan lyset virker på synsapparatet vårt, hvilke valgmuligheter vi har når vi skal velge eller utforme et lysanlegg, og praktiske vinklinger for dimensjonering og design av lysanlegg for ulike formål.

Belysning er dessuten en kostnad både investeringsmessig og driftsmessig, og ut fra både energiforbruk og andre miljømessige forhold er det viktig å kunne velge riktige løsninger.

Utnyttelse av dagslys i bygninger vil i de fleste tilfeller være positivt både ut fra trivsel og ut fra energiforbruk. Emnet inneholder derfor en del om dagslys, som undervises av fakultet for arkitektur og billedkunst.

I yrkesmessig sammenheng vil emnet være nyttig for bedrifter som skal produsere belysningsutstyr, for de som skal planlegge eller installere belysningsanlegg (rådgivende ingeniører, arkitekter/interiørarkitekter/landskapsarkitekter, installatører), bygningsforvaltning og energiplanlegging/-rådgiving. I tillegg kan det være nyttig for HMS-arbeid, samt for energiverk, kommuner og andre som drifter veilysanlegg.

NTNU disponerer store laboratorier og avansert måleutrustning innen lys og belysning, både for lystekniske målinger, for utprøving av rom- og belysningsløsninger, og for dagslyssimuleringer. I laboratorieoppgavene får studentene prøvet ut noe av dette utstyret.

Emnet aksepteres som ”Grunnkurs, teknikk” for Lyskulturs godkjenningsordning for belysningsplanleggere.

For en bredere utdanning mot fagfeltet lys og belysning anbefales følgende emner:

 • AR4935 Lys og rom
 • FY3070 Lys syn farge

Dersom en satser på en karriere innen planlegging eller rådgiving, kan disse emnene være naturlig å kombinere:

Innhold: Strålingsfysiske begreper, øyets reaksjon på lysstråling, lystekniske begreper og enheter, de fotometriske grunnlover, øyet og synsfaktorene, farger, fremstilling av lys, lyskilder lysarmaturer, kvalitetskriterier, metoder for beregning av lysanlegg, belysningssystemer, veg- og tunnelbelysning. Dagslys som lyskilde, dagslysdata og beregninger, dagslysets betydning for arbeidsmiljø og trivsel.

Forelesningsplan:

 • Orientering om faget. Lysbruk i historisk perspektiv. Lysstråling.
 • Øyets reaksjon på lysstråling. Lystekniske begreper og enheter.
 • De fotometriske lovene.
 • Øyet og synet. Synsfaktorer.
 • Synsfunksjonen og alderen.
 • Farger
 • Fremstilling av lys : Temperaturstrålere, glødelamper, halogenglødelamper.
 • Lysrør, damplamper
 • Regulerings- og styringssystemer for lysanlegg.
 • Planlegging og vedlikehold av lysanlegg.
 • Metoder for beregning av lysanlegg
 • Måleutstyr og målemetoder
 • Fiberoptikk og lysledende kanaler
 • Dagslyskilden. Dagslystilgangen i Norge
 • Dagslysåpninger. Glass og avskjerming
 • Lys - en visuell opplevelse
 • Dagslysfaktor. Dagslysberegninger
 • Dagslys som belysning. Behov for dagslys
 • Armaturer. Optikk. Reflektorkonstruksjon
 • Dagslys, el-lys og energi. Dagslyssystemer
 • Lys og biologiske rytmer
 • Veibelysning. Veilysanlegg
 • Tunnelbelysning. Tunnellysanlegg
 • Oppsummering. Orientering om eksamen

Pensum:

 1. Hans-Henrik Bjørset, Eilif Hugo Hansen : Lysteknikk
 2. Lyskultur-publikasjon 21 : Dagslys i bygninger. Prosjekteringsveiledning.Unntatt : Kapittel 9 og 10
 3. Hans Allan Löfberg : Dagsljus som resurs
 4. Utdrag fra Ole Didrik Lærum : Kroppsrytmene og lyset
 5. Øvingsoppgavene, inkl. laboratorieoppgavene.

TET4165