Lagret for fremtida - om innovative løsninger for oppbevaring av human biologisk materiale

Innsamling og riktig lagring av biologisk materiale til forskning er et av grunnelementene for god medisinsk forskning. Per i dag har ikke alle som samler biologisk materiale til forskning tilgang på alt nødvendig utstyr som kreves for å opprettholde optimal kvalitet på materialet, og dette legger begrensninger for innsamling av dyrebart, og viktig biologisk materiale som har stor verdi for medisinsk forskning. Med dette menes for eksempel ultrafryser eller andre fryseelementer som kreves for å holde biologisk materiale nedkjølt, noe som er avgjørende for å opprettholde optimal kvalitet.

Det er ønskelig å utvikle en oppbevaringsløsning som er plassbesparende, tidsbesparende, enkel og økonomisk, som kan håndteres av en helsesekretær på et fastlegekontor, så vel som en lege operasjonsstua.


 

Saved for the future - about innovative solutions for storing human biological material

Collection and proper storage of biological material for research is one of the basic elements of good medical research. As of today, not everyone who collects biological material for research has access to all the necessary equipment required to maintain optimal quality of the material, which limits the collection of precious and important biological materials that are of great value to medical research. By this means, for example ultra-freezers or other freezing elements required to keep biological material cooled down, which is essential for maintaining optimal quality.

It is desirable to develop a storage solution that is space-saving, time-saving, simple and economic, which can be handled by an assistant at a doctor's office as well as a doctor during a surgery.

Relevant kompetanse

Landsbyen egner seg meget godt for de med fagbakgrunn innen medisin/helse, etikk, økonomi osv.


Emnekode: MFEL4857
Landsbytittel: Humanbiologisk materiale – framtidens forskningsgull?
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Haakon Skogseth
Kontakt: haakon.skogseth@ntnu.no
Undervises: Vår 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.