Forskningsprosjekter

Energy for Sustainable Social Development

Master program og forskningsprosjekt:  Energi for bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og Institutt for Engineering, Tribhuvan universitet, Nepal. Hovedmålet er å etablere utdanning og forskning ved IOE mht. bærekraftig samfunnsutvikling. Det nepalske samfunnet har behov for kvalifiserte fagfolk, som bidrar til å fremme fornybare energiløsninger og til å utvikle et godt styresett på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Programmet legger vekt på casestudier, feltarbeid og forskning innen sektor for fornybar energi ved ulike distrikter i Nepal. Energi som utgangspunkt er en avgjørende faktor for bærekraftig transformasjon i det nepalske samfunnet.

Kontakt ved NTNU: martina.keitsch@ntnu.no

3C // Co-constructing city futures

Prosjektet "Co-constructing city futures (3C)” utforsker utviklingen av ideer og visjoner for byers fremtid. Til tross for mål om bred deltakelse er medvirkningsnivået ofte lavt. Deltakelsen er gjerne begrenset til visse typer aktører, og samarbeidet mellom dem ofte krevende. Prosjektet har som ambisjon å tilrettelegge for samskaping av visjoner og fremtidsscenarier ved å utvikle metoder og verktøy som kan forbedre deltagelse og medvirkning i planleggingsprosesser.

"Co-constructing city futures (3C)” er et prosjekt fra Forskningsrådets IDÉLAB 2016 Byer som virker. Prosjektet ledes av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO), og har deltakere fra Statens Vegvesen, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Fredsforskningsinstituttet PRIO og Institutt for design, NTNU.

Kontakt ved NTNU: ida.nilstad.pettersen@ntnu.no

Hug the Streets 

"Hug the Streets" forbereder overgangen fra bil- til menneskeorientert utforming og planlegging av byrom. Prosjektet har som mål å utforske verdien og mulighetene i det å etablere en grønn, flerfunksjonell infrastruktur ved å parkere trær der det i dag står biler. Prosjektet søker å bruke gatetreets symbolske verdi til å fremme innbyggernes velvære og samtidig oppnå vinn-vinn situasjoner mellom byens infrastruktur for myke trafikanter, energi og vann.

"Hug the Streets" er et prosjekt fra Forskningsrådets IDÉLAB 2016 Byer som virker. Prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk, og har deltakere fra LINK Landskap, Transportøkonomisk institutt (TØI), Institutt for design, NTNU, Høgskulen på Vestlandet, og Institutt for informatikk, UiO.

Kontakt ved NTNU: ida.nilstad.pettersen@ntnu.no.


PhD-avhandlinger

Doktorgradsavhandlinger finnes i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv (NTNU Open). Databasen inneholder fulltekst versjoner av forskningspublikasjoner og studentoppgaver.

Pågående PhD prosjekter

Abu Ali's P.h.D. project is called “The Influence of Proportioning and Ordering in Semantic and Semiotic Form Development of Products”. The central research question of the project is, does the proportion and ordering theories can be used as tools for analysing and organising form in the semantic development of the form and add more value of a product?The Intended in this study is to investigate whether the use of principles of formal design and geometrical principle by the designers in the design process will add more value of the formal aesthetic function of the product.  

Faheem Ali's P.h.D. project is called "Industrial implementation of Design for Sustainability". The project tries to explore the role of soft-side parameters in determining successful implementation of design for sustainability (DfS) in industries. Soft-side parameters entails human related factors such as project perception, employee commitment, ethnic, cultural and linguistic diversity in design for sustainability projects, among others. The project builds from the academic standpoint that these soft-side parameters have a decisive role in the success of sustainability implementation and the use of tools, methods and frameworks developed for streamlining the implementation process. The research work aims at contributing to both academic and industrial knowledge on DfS implementation and how to succeed in delivering the sustainability goals in the long term.  

Miriam Begnum’s PhD is tentatively named Quality Assuring Universal Design in the eSociety – Towards Understanding the Effects of Interaction Design Methodology. The overall aim is to improve knowledge on how to ensure universally designed ICT systems and services, and based on this strengthen universal design quality control. The main focus is on investigating the relationship between methodological stances (paradigms, worldviews, epistemologies, disability views and universal design views) and methodological practices. Through a combination of survey research and interview studies, the role of methodological stances is investigated alongside other possible influencing promoting and obstructive factors for universal design quality (UD-Q). Modeling the methodological and discipline diversity of the field of universal design of ICT systems, and suggesting ontology for the field, constitutes a planned general contribution. Miriam further aims to prototype a tool to help strengthen universal design quality control. The tool will subsequently be used to estimate and provide the quality metrics of the universal design methodology for a given ICT project. Miriam is employed at Faculty of Architecture and Design, Department of Design, but her PhD work is formally linked to the PhD in Computer Science (UX-track) at Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science.

Juana Camacho-Otero's project addresses user acceptance of circular resource efficiency – As part of the Marie Curie CircEUit Innovative Training Network funded by the EU, this research project focuses on how consumer requirements such as (perceived) convenience for the end user and fulfilling requirements for circularity can be balanced. The research builds on existing insights from fields like design for sustainable behaviour, environmental psychology and social practice theory. It focuses on creating understanding about consumption paradigms that exist on the micro level, and addresses locked-in behaviour in terms of what users think is acceptable when acquiring ‘functionality’ from commercial offerings.

Lucy Chamberlin’s PhD project addresses the issue of how communication can be applied to user behavioural change in the context of a circular economy. It involves examining the role of users and consumers in transforming product and service systems, what the existing literature says about the necessary factors for accepting such new practices, and how communication might be seen as a tool for adaptation. It reviews some theories of communication as a social practice and means of structuration or behavior change, looking at these specifically in relation to the world of business marketing and advertising, and applying the findings to the context of user behavior change for a circular economy. The project also analyses marketing communications and methods currently being used by businesses in order to sell circular economy services, conducting empirical research into communication practices that influence consumption and use decisions, designing participative studies and gathering data through direct interaction with user groups. Ultimately, it will provide a framework for business of consideration factors in designing communications for circular economy products and services. 

Marie Cathrine Hebrok’s research addresses food waste. Her research will specifically address food waste handling practices in Norwegian households. By researching socio-cultural, economic and material barriers, the research will address the opportunities for design interventions that product design may offer to reduce the environmental impacts of such practices. This research is financed by the Norwegian Research Council through the project CYCLE. Marie is employed by SIFO, Norway’s National Institute for Consumer Research.              

Siti Salwa Isa's P.h.D. project is called “Application of  models and prototypes as  creative tools in co-creation process to facilitate  product   planning and goal finding in the Fuzzy Front End of Innovation”.  The aim of this project is  to develop design and user driven model making and prototyping methodologies, which can be adopted by stakeholders to facilitate a plural approach in innovation, service system development and product design. 

Anne Carlijn Vis' PhD project is called “A human-centred approach to HHD”. By reconsidering where care takes place, opportunities to relief the healthcare system and its stakeholders can be sought.  The PhD focusses on enabling home treatment for people with chronic renal failure in Norway, by improved information mediation to patients and caretakers on treatment options and effects on way of life. 

Sofie Østergaard’s PhD Project focuses on increasing competitiveness and resource efficiency in the value chain of fresh bakery products through sustainable product, systems and service design. The project will address waste behavior related to bakery products, the relation with packaging and retail solutions, the production chain, and address cooperation between stakeholders to address these challenges. This research is financed by the Norwegian Research Council through the Breadpack project and the Industrial PhD scheme; Sofie is employed by Cernova AS, one of Norway’s major producers of fresh bakery products.

Hilde Østerås BerntsenPeople and places; Design methodology for attractiveness. Avhandlingen har som mål å undersøke om design og metode kan andvendesi arbeidet med å utvikle gode og attraktive steder. Det er anvendt grounded theory- tilnærming, og to kvalitative undersøkelser, fire case studier og teoretiske litteraturstudier. Avhandlingen vise at når man har en forståelse for stedets opprinnelige kontekstuelle forhold, eksisterende, produkt og betydningen produktene og tjenestene har i interaksjone med bruker, så kan man utvikle en visjon og prosess mot det fremtidige sted man ønsker

Kristine HolbøCo-design i helsesektoren – utvikling av tjeneste for GPS sporing av personer med demens. Avhandlingen har som mål å undersøke om codesign prosesser fra brukersentrert design kan tilpasses utviklingsprosjketer i helsesektoren. Som case følges prosjekter hos SINTEF Helse, som har som mål å lage GPS tjenester for personer med demens og deres pårørende, samt helsepersonell og instiusjoner.  Arbeidet så langt viser gode resultater med bruk av metodikken og belyser begrensninger i forhold til utviklingsprosjekter rettet mot syke mennesker og pårørende.  Gisle Eugen Andresen

Raphaëlle Stewart's PhD project is called “Effective implementation of sustainability in companies”. Integrating sustainability considerations and strategies in business is gaining increased attention due to concerns of policy-makers, other external stakeholders, and companies’ own agendas related to strategic and market positioning interests. A growing number of companies currently work on the implementation of sustainability criteria in decision-making contexts throughout the organization. However, practice shows that the implementation process is not straightforward. Academia provides a basis of empirical studies seeking to uncover what makes the implementation of sustainability in companies so complex. Among other difficulties, it is revealed that companies may lack strategy, goals, priorities and functional translation of these, when it comes to decide what and where to take sustainability action. The project seeks to further uncover these challenges by exploring how companies manage their environmental information and the extent to which it helps them create and reflect on their environmental sustainability vision, strategy and goals.

Julia Jacoby's PhD follows the working title "Experiences in chronic care. How can design support the integration of chronic illness into a patient's daily life." This thesis investigates whether design theory and method can help to better integrate care practices in chronic illness into a patients daily life. By reconsidering typologies of care and their continuous nature care practices can be influenced or changed for patients suffering from chronic diseases.

Åsa Snilstveit Hoem. Økt fokus på sikkerhet og grønn omstilling utfordrer dagens transportsystem som i stor grad er basert på ikke-fornybar energi, og hvor over 90% av alle dødsulykker på veg kan spores til menneskelig svikt. De neste årene vil fortettingen i byer stille store krav til effektiv mobilitet, og man opplever samtidig økt fokus på digitalisering som muliggjør smartere og mer effektive transportsystemer. Autonome og fullt eller delvis ubemannede transportsystemer er en av de mest lovende teknologiske løsningene her. Noen av de viktigste utfordringene  for autonome transportsystem er å verifisere sikkerhet, sertifisering og kostnadene knyttet til pålitelig utvikling. Forbedret design, verifikasjonsmetoder, samt regelverk og forskrifter kan løse mange av utfordringene, men disse kan ikke utvikles før grunnleggende kunnskap om risiko og usikkerhet er etablert. Det mangler en systematisk dokumentasjon av risikonivå i autonome systemer. Med andre ord mangler den mest grunnleggende forutsetningen for effektiv risikostyring, nemlig kunnskap om hva som kan gå galt og hvordan. Uten denne kunnskapen, vil det vise seg umulig å etablere et risikobasert regelverk som trengs for å sikre tilstrekkelig implementering av de fordelaktige aspektene i autonomi. Forskergraden er en del av et større NFR-prosjekt som omhandler sikkerheten av autonome og/eller fjernstyrte operasjoner i industrielle transportsystem (SAREPTA). Prosjektet skal adressere utfordringene og mulighetene med automatiserte transportsystem på vei, bane, sjø og i luftrommet. Visjonen er å muliggjøre overgangen til et grønt, smart og sikkert autonomt transportsystem.

Prosjektet kan deles i fire områder:

-Identifikasjon av risiko og risikonivå

-Sårbarheter i og trusler mot infrastruktur

-Tekniske, menneskelige og operasjonelle barrierer for å redusere risiko i autonome transportsystem

-Organisatoriske og menneskelige faktorer, samt regulatoriske tiltak for reduksjon av risiko.

 


Avsluttete PhD prosjekter

Her finnes det en oversikt av de PhD prosjektene hos instituttet.

2017

Martha Rice Skogen - Do You See What I See? - Investigations into the Underlying Parameters of Visual Simplicity. This research investigates the fundamental phenomena underlying how people view, interpret, and understand visual stimuli, with simplicity as a basic constraining concept. Many exploratory studies were conducted in the real world as well as in the computer realm  of graphical user interfaces. The final set of studies using GUI icons revealed that youths did not consistently associate detail-scant icon designs with simplicity, but rather with being more complicated. This revealed a potential for a “window of transition” where people learn to understand minimalized, abstracted imagery that adults associate with being “simple”.

2016

Daniela Blauhut - Handheld devices for use within integrated operations in the petroleum industry. There is little knowledge of the effects of hand held device design on efficient and safe plant operation. The aim of this research work is not to provide innovative technology but rather to emphasize the impacts of mobile technologies on people and business goals as well as on the physical and social environment in which technologies are used. Design criteria for handheld devices are suggested and three concepts of mobile devices evaluated to identify their opportunities and challenges.

2015

Brita Fladvad Nielsen's doktorgradsprosjekt har tittelen “Framing humanitarian action through design thinking”. Hennes forsking er rettet mot å forstå hvordan designere kan både ta hensyn til behovene til sårbare sluttbrukere (flyktninger) i ekstreme situasjoner. Videre har prosjektet vist at man må legge til rette for at disse behovene blir integrert i et større perspektiv i det komplekse interessentsystemet som humaniær nødhjelp representerer. Britas forskning tar utgangspunkt i studier i Norge og Etiopia.

Alf Ove Braseth - Information-rich design: a concept for large-screen display graphics : design principles and graphic elements for real-world complex processes

2014

Marikken Høiseth - Human-centered design considerations in healthcare contexts : young children as users of medical products 

Johannes Zachrisson Daae - Informing design for sustainable behaviour

Kirsi Maria Laitala - Clothing consumption : an interdisciplinary approach to design for environmental improvement

2013

Bijan Aryana - Exploring design for country-specific customisation /

Ida Nilstad Pettersen - Changing practices : the role of design in supporting the sustainability of everyday life

2012

Shahriman Bin Zainal Abidin - Practice-based design thinking for form development and detailing

2011

Ulrik Lie - Framing an eclectic practice : historical models and narratives of product design as professional work 

2009

Kjersti Øverbø Schulte - Design activities in the Norwegian seafood industry : a theoretical approach to understanding cooperation and communication

2008

Hans Vanhauwaert Bjelland - Touching technology : design of haptic interaction 

2005

Marianne Støren Berg - Foundations and evaluation of the space for action approach : customized process improvement for product development in small and medium sized enterprises

2004

Kristin Støren Wigum - Human and ecological problem solving through radical design thinking : analyses and development of design theory and design framework based on long-term human needs and ecological sustainable principles

2002

Thomas Hoff - Mind design : steps to an ecology of human-machine systems

2001

Erik Lerdahl - Staging for creative collaboration in design teams : models, tools and methods

1999

Trond Are Øritsland - A theory of discursive interaction design : mapping the development of quality and style in man machine interaction

1998

Annegerd Lisæth - An analytical foundation for designing industrial ecological set-ups by reuse of product into new product development

Harald Vestøl - Design methods for high-volume automotive structures: Development of aluminium extrusion-based integrated seating systems