Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

KS1 - KS2

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med seks konsortier av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Gjeldende rammeavtale (inngått september 2015) er i stor grad en videreføring av ordningen i foregående avtaleperiode. Terskelverdien for krav om ekstern kvalitetssikring er, som i forrige avtaleperiode, 750 millioner kroner. For investeringsprosjekter under terskelverdi er kvalitetssikringsordningen frivillig.

På disse sidene finner du mer informasjon om KS-ordningen sammenfattet av Concept-programmet:

Concept følger derfor denne ordningen tett. Våre forskere driver systematisk datainnsamling og forskning på prosjektene , og deltar i ulike fora for erfaringsutveksling og videreutvikling av ordningen. Concept-programmet er ikke en del av selve kvalitetssikringsordningen.