Langtidsoppfølging av aerob intervalltrening hos pasienter med hjerteinfarkt

Sammenligning av to 12-ukers treningsprogram for pasienter med hjerteinfarkt viste at aerob intervalltrening var mer fordelaktig enn standardoppfølging ved norske sykehus. En studie av CERG-forskere som sammenligner langtidseffekten av disse treningsprogrammene er nylig publisert i International Journal of Cardiology. Ved oppfølging etter 30 måneder hadde det maksimale oksygenopptaket minsket mindre etter aerob intervalltrening enn etter standardoppfølging.

Cardiac Exercise Research Group

Trening er en viktig del av rehabiliteringen til infarktpasienter. Dette er fordi aerob treningskapasitet kan forutsi overlevelsesevnen hos pasienter med hjerte-karsykdom. Kondisjon måles ofte ved å finne det maksimale oksygenopptaket, likevel har det vært lite kunnskap om langtidseffektene av aerob intervalltrening (AIT) kontra standardoppfølging.

Etter et tolv-ukers treningsprogram fant man at det maksimale oksygenopptaket økte mer hos AIT gruppen,, men disse målingene ble gjort umiddelbart etter programmet var avsluttet, og det var uvisst hvorvidt pasientene fortsatte treningen på egenhånd i etterkant. Innhenting av data ble gjort ved fire tidspunkter – før og etter trening, og ved 6- og 30-månederskontroller. Etter 30 måneder var det igjen 83 pasienter som hadde fullført 12-ukersprogrammet og også møtt til 6-månederskontrollen, hvorav 69 pasienter tok del i den siste kontrollen.

Mens det maksimale oksygenopptaket økte i begge gruppene umiddelbart etter treningsprogrammet, hadde det falt hos begge etter 30 måneder. I AIT gruppen var det maksimale oksygenopptaket ved 30 måneder sammenlignbart med utgangspunktet før trening, men i standardoppfølgingsgruppen hadde det gått ned drastisk. Det var også klar forskjell mellom gruppene i hvor mange av pasientene som fortsatte treningen på egenhånd; etter 30 måneder rapporterte 58 % av standardoppfølgingspasientene og 82 % av AIT-pasientene at de trente to ganger i uken eller mer.

Vi tror at forskjellen i treningsintensiteten i løpet av 12-ukersperioden er grunnen til at det maksimale oksygenopptaket i utgangspunktet økte mer i AIT gruppen. Derimot er det sannsynlig at AIT-gruppens kondisjon minket mindre over tid fordi flere fortsatte treningen på egenhånd. Mange langtidsstudier konkluderer at videre oppfølging av pasientene er nødvendig på lengre sikt for å unngå at treningskapasiteten hos hjertepasienter faller og at helsen samtidig forverres. 

Lenke til artikkelen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907424

Tilbake til forskningsnyheter

 


Kontakt oss

Facebook