Verdikjeden for hydrogen

Verdikjeden for hydrogen

Det er tiltagende interesse for både produksjon og bruk av hydrogen til blant annet transportformål i Norge. Med en økende andel variabel kraftproduksjon fra vind vil det bli et økt behov for balansering i kraftsystemet, og hydrogen kan være en del av løsningen for å øke fleksibiliteten i systemet og redusere behovet for nettutvidelser. Det er også et potensiale for koblinger til verdikjeden for naturgass, både ved storskala produksjon (med naturgass som innsatsfaktor) og for transport av hydrogen til markedet (ved innmating i eksisterende infrastruktur). Markedet i Norge for hydrogen som drivstoff karakteriseres ved at det er svært få kjøretøy som kjører på hydrogen, samtidig som utbredelsen av fyllestasjoner er lav. Imidlertid antas framtidsutsiktene for markedet å være lovende, forutsatt at et tilstrekkelig antall fyllestasjoner blir opprettet. Internasjonalt er det stor interesse for bruk av hydrogen som energibærer, og i det kommende OL i Japan vil det demonstreres hvilken rolle hydrogen kan spille som del av energiforsyningen. 

Innhold i brukercaset

I brukercaset vil vi inkludere en litteraturgjennomgang der vi ser på erfaringer fra andre land og regioner med tanke på vellykkede og mindre vellykkede initiativer og prosjekter. En viktig komponent vil også være en vurdering av hvilke verdikjeder som kan bli lønnsomme, bærekraftige og teknisk mulige gitt de ulike produksjonsteknologiene og markedsmulighetene vi ser i dag. Under dette ligger en vurdering av hvilket marked som eksisterer for hydrogen i dag, og hvilket potensiale vi ser framover. Her vil det være en vesensforskjell på om hydrogen blir en storskala-løsning, eller om det vil bli brukt til å tilfredsstille noen nisjemarkeder. De viktigste konkurrentene til hydrogen må kartlegges og de komparative fortrinnene til hydrogen diskuteres. 
Et annet interessant tema for brukercaset er forretningsmulighetene og nye forretningsmodeller knyttet til produksjon av hydrogen ved elektrolyse nær kraftproduksjon (for å slippe å betale nettleie). Et viktig spørsmål knyttet til dette er hvorvidt dette vil være optimalt fra et systemperspektiv. For å vurdere dette vil det også være nødvendig å se på transportkostnader og utslipp knyttet til transport for å få hydrogenet til sluttbruker. 

Kontakt: Kari Espegren (IFE)

Aktuelle brukere

Enova, Trønder Energi, Statoil, Norsk Hydro

Faglige partnere

SINTEF Energi, SINTEF TS, NTNU, IFE