Scenarioutvikling

Forskningsområde 5

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5, Scenarioutvikling, etablerer scenariobasert kunnskap for utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.

Leder: Stefan Jaehnert, (SINTEF Energi)

Illustrasjonsfoto for forskningsområde 5 av vindmølle i naturlandskap, Photo: iStockphoto.com

Beskrivelse:

Forskningsområdet bistår beslutningstakere og brukerpartnerne i CenSES med scenariobasert kunnskap for utvikling og evaluering av bærekraftige alternativer for fremtidens energi og kraftsystem. CenSES-scenariene vil i hovedsak være basert på norsk energi- og klimapolitikk og tar EU-politikk i betraktning.  Forskningsområdet utviklere scenarier ved å benytte seg av den tverrfaglige kunnskapen i CenSES, og inkluderer både kvantitative og kvalitative aspekter. Forskningsområdet utforsker og påviser også måter å kombinere livsløpsvurderinger og modellering av energiscenarier på.

Hovedmålsettingene med RA5 er:

  • Etablere scenariobasert kunnskap for politikere og beslutningstakere på "høyt nivå" for å bidra til utvikling av bærekraftige energistrategier for Norge i et tidsperspektiv til 2020 -2050.
  • Utvikle CenSES scenarier og utføre modellbaserte scenarioanalyser
  • Utvikle overgangsstrategier for Norge ved å kombinere de kvantitative analyseresultatene med kvalitative kunnskap fra forskningspartnere i CenSES
  • Utvikle videre kunnskap om ulike måter å kombinere livsløpsanalyser med energiscenario modelleringsperspektivet.
  • Bidra til den vitenskapelige kunnskapen om scenario analyser gjennom publisering.

Forskningsområde 5 er basert på tett interaksjon med brukerpartnerne. Disse involveres i alle steg av scenarioutviklingen: definering av scenarier, etablering av inputdata og tolkning av og formidling av resultater. Scenariene analyseres ved hjelp av kvantitative modeller tilgjengelig blant forskningspartnerne, f.eks. TIMES, EMPS, EMPIRE, REMES osv. Analysearbeidet vil også avdekke behov for videreutvikling av modellene.

Forskningspartnere:

NTNUSINTEFInstitute for energy technology (IFE)Vestforsk (VF)


Arbeidspakker

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 etablerer i nært samarbeid med brukerpartnerne scenarier for et bærekraftig energi- og kraftsystem i Norge i et langsiktig perspektiv. Arbeidspakken inkluderer definering av scenarier, kvantifisering av inngangsdata (blant annet på bakgrunn av resultater fra forskningspartnerne), gjennomføring av analyser og tolkning av resultater.

Kontakt: Stefan Jaehnert, (SINTEF Energi)

Arbeidspakken utvikler kvalitativ scenario beskrivelse (storylines) basert på arbeid i andre forskningsområder i CenSES som politikkutforming, innovasjon og økonomi. Arbeidspakken bruker blant annet kunnskap og resultater fra CenSES bruker case. Ved å kombinere kvantitative resultater fra arbeidspakke 1 og kvalitative resultater fra 2, utvikles overgangsstrategier mot et fremtidige bærekraftige energi- og kraftsystem. Det fokuseres på kritiske beslutningspunkt, politikk og regulering.

Kontakt: Olav Wicken, (UiO TIK)

Arbeidspakke 3 fokuserer på alternativer for å utvikle energisystemer med svært lave utslipp av klimagasser. Den fokuserer på klima, helse og økosystemer. Viktige utfordringer og muligheter identifisert i den vitenskapelige litteraturen relatert til overgangsstrategier tas i betraktning (f.eks som beskrevet av IPCC). Det fokuseres spesielt på muligheten til å benytte variable fornybare energikilder i et livsløpsperspektiv. Arbeidspakken undersøker også muligheten for og styrke den hybride karakteren ved LCA modeller og fokusere på avanserte teknikker for hybrid LCA modellering. Hybrid betyr i denne sammenhengen kombinasjon av "bottom-up" og "top-down" tilnærming.

Kontakt: Anders Arvesen, (NTNU IndEcol)

Arbeidspakken formidler resultater fra CenSES scenarioarbeid i relevante forum. Arbeidspakke 5 vil også være involvert i internasjonalt scenarioarbeid, og dette inngår i arbeidspakken. Publisering i internasjonale journaler og på konferanser inngår i arbeidspakke 4.

Kontakt: Stefan Jaehnert, (SINTEF Energi)

Korte artikler om dette forskningsområdet

Oppsummert

Korte artikler om dette forskningsområdet

Scenarioutvikling

Kort oppsummert: Scenarioutvikling

Vil du vite mer?

 

Klimamodeller: Sol, vind og kjernekraft er klimavinnerne

Kort oppsummert: klimamodeller

Vil du vite mer?

  • Arvesen, A., Luderer, G., Pehl, M., Bodirsky, B.L., Hertwich, E.G., 2018. Deriving life cycle assessment coefficients for application in integrated assessment modelling. Environmental Modelling & Software 99, 111-125.
  • Pehl, M., Arvesen, A., Humpenöder, F., Popp, A., Hertwich, E.G., Luderer, G., 2017. Understanding future emissions from low-carbon power systems by integration of life cycle assessment and integrated energy modelling. Nature Energy 2, 939-945.
  • Gibon, T., Arvesen, A., Hertwich, E.G., 2017. Life cycle assessment demonstrates environmental co-benefits and trade-offs of low-carbon electricity supply options. Renewable and Sustainable Energy Reviews 76, 1283-1290.