Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet

Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet

Prosumenter er aktive forbrukere av strøm som, i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet, også kan produsere strøm til eget forbruk og for salg til markedet. En særlig aktuell teknologi for huseiere er installasjon av solceller. Dette er foreløpig lite utbredt i Norge, og noe av grunnen kan være lave strømpriser, høye teknologikostnader og lite subsidiering. Det finnes noen støtteordninger, både fra Enova og på kommunalt nivå i dag, men det er fremdeles krevende å få investeringen lønnsom med dagens ordninger og priser. I en framtid der en ser for seg at en betydelig del av kraftproduksjonen skjer desentralisert hos prosumenter, vil en ha behov for å tenke nytt rundt markedsdesign, nettutbygginger og fleksibilitet. Microgrid, som viser til et lokalt nettverk med produksjon og konsum av kraft som kan kobles fra sentralnettet enten permanent eller i perioder, er en viktig komponent i diskusjonen om prosumenter og desentralisert produksjon. 

Innhold i brukercaset

Et viktige forskningsspørsmål i dette brukercaset er hvilken rolle prosumentene kan få i det framtidige energisystemet, og hvem de skal være til fordel for. Det vil si, hvor skal strømmen gå, og hvilken verdi har den for samfunnet? Eksempler på funksjoner prosumenten kan ha er selvberging, fleksibilitet og bidrag til å redusere behov for nettinvesteringer. Sammen med vurderinger om hvordan prosumenter kan påvirke nettdrift, tap og verdien av eksisterende vannkraftressurser danner dette grunnlaget for en vurdering om hvorvidt prosumentene kan være nyttige i en samfunnsøkonomisk betraktning. Potensialet for kapasitet og fleksibilitet for systemet fra prosumenten er også et viktig tema – hvor kostnadssensitive er beslutningene og hva er det totale potensialet? Erfaringer fra andre land hvor utviklingen har kommet lenger (som Danmark og Tyskland) kan gi nyttige innspill i arbeidet med brukercaset. 
Et annet tema som kan adresseres i brukercaset er å se på barrierer (regulatoriske, politiske og økonomiske) for prosumentene og for microgrid. Herunder, hva slags motivasjon som finnes blant ulike typer brukere for å delta som prosumenter og tilbydere av fleksibilitet. I tillegg vil utvikling av nye forretningsmodeller være et viktig tema i brukercaset. 

KontaktOve Wolfgang (SINTEF)

Aktuelle brukere

TrønderEnergi, Statnett, Statoil, ENOVA, BKK. 

Faglige partnere

Viktige bidragsytere fra CenSES-miljøet inkluderer SINTEF Energi, SINTEF TS, NTNU og IFE.