Politikkutforming og overgansstrategier

Forskningsområde 1

Politikkutforming og overgansstrategier

Forskningsområdet «Politikkutforming og overgangsstrategier» undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes slik at de fremmer bærekraftige energisystemer og skaper konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.

Leder: Tomas Moe Skjølsvold

Bildet som viser Stortinget, illustrasjonsfoto for Forskningsområde 1

Beskrivelse

Forskningsområdet skal styrke kunnskapsbasen for å formulere retningslinjer for overgangen til lavkarbon-energiformer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, tatt i betraktning Norges bidrag til internasjonal energi- og klimapolitikk. Forskningsområdet skal forbedre forståelsen av hvordan ambisiøse statlige retningslinjer og forskrifter kan skape konkurransefortrinn og fremme miljøvennlige energisystemer ved hjelp av effektive strategier myntet på en bærekraftig overgang. Dette innebærer politiske analyser i Norge og andre land, i tillegg til studier av allmennhetens og relevante aktørers engasjement med lavkarbonenergi. Arbeidet skal bidra til politikkutforming i et lengre perspektiv, blant annet ved å skaffe en kunnskapsbase for å evaluere målene skissert i Energi 21 og ved å gi råd om hvordan disse målene kan bli grunnlag for politiske tiltak. Samlet skal dette forskningsområdet bidra til utviklingen av styringsstrategier som kan gi oppgav til, organisere og ramme inn institusjonelle og reguleringsmessige endringer for å skape dynamiske og strukturelle endringer av samfunnets energisystemer.

Forskningspartnere:

NTNU, SINTEF, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Institutt for Energiteknikk (IFE), UiO


Arbeidspakker

Arbeidspakker

I denne arbeidspakken analyseres norsk politikk for omlegging til lavkarbon-energi. Dette inkluderer studier av sosiale, politiske og økonomiske vilkår for å utvikle virkningsfulle politiske strategier og for å få dem akseptert og gjennomført. Dette inkluderer å se på mulige synergier med andre politikkområder enn energi og klima. Sentrale forskningsområder inkluderer vurderinger av aktuell politikk for energiomstilling, studier av alternative politiske strategier, vilkårene for innovasjon og bruk av lavutslippsteknologier, regionale forskjeller, læring og innovasjon i politikk-utvikling, og forskjellige interessegruppers og allmennhetens engasjement med lavkarbon-løsninger for produksjon og bruk av energi.

Kontakt: Tomas Moe Skjølsvold (NTNU KULT)

Forskningen i denne arbeidspakken har fokus på energi- og klimapolitikk i andre land enn Norge, med vekt på innovasjon. Det skal gjøres komparative studier av statlige strategier og tiltak. Arbeidet vil inkludere EU og internasjonale rådgivende institusjoner som IEA. Vi er særlig opptatt av å frambringe oversikter og overvurderinger av enkelt-land så vel som sammenlikninger på tvers av land. Arbeidspakken vil kartlegge og analysere potensialet for bedre integrert statlig styring og forholdet mellom forskjellige styringsnivå.

Kontakt: Marius Korsnes (NTNU KULT)

Denne arbeidspakken ser på allmennhetens deltakelse og engasjement i omdanning til et lavutslipps energisystem, med fokus på utvikling av miljøvennlige energiformer og hvordan økt energibevissthet skapes og iscenesettes. Arbeidet som er gjort i arbeidspakken så langt har bidratt til å øke forståelse av hvordan oppfatninger og holdninger påvirker politiske beslutninger, bedrifters strategier og kommersialiseringsprosesser. Videre arbeid vil særlig dreie seg om grunnlaget for å skape økt ansvar for og deltakelse i omstilling til et lavkarbon energisystem, med vekt på vilkårene for og innholdet i offentlige dialoger om produksjon og bruk av energi.

Kontakt: Sara Heidenreich, (NTNU KULT)

Denne arbeidspakken sikter mot å legge forholdene til rette for og gjennomføre en produktiv kunnskapsutveksling med de andre forskningsområdene i CenSES. Dette inkluderer blant annet arbeid med scenarieutvikling og undersøkelser av forholdet mellom kvantitative og kvalitative tilnærminger til modellbygging.

Kontakt: Knut H. Sørensen, (NTNU KULT)

Korte artikler om dette forskningsområdet

Oppsummert

Korte artikler om dette forskningsområdet

 

Smarte strømmålere

Oppsummert forskning: Automatiserte strømmålere

Vil du vite mer? 

 

Energimedborgerskap - demokrati, politikk og energi 

Kort om CenSES-forskning: Energimedborgerskap

Vil du vite mer?