Hva er CenSES?

Hva er CenSES?

CenSES var et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) som gikk fra 2011 til 2019. All forskning i senteret skjedde i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning.

CenSES utførte forskning som bidro til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Hovedmålet var å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.

Les prosjektbeskrivelsen til CenSES

CenSES sin forskning var organisert i fem forskningsområder:

 1. Politikk og overgangsstrategier
 2. Energisystem og markeder
 3. Økonomiske analyser
 4. Innovasjon og kommersialisering
 5. Scenarioutvikling


CenSES fokuserte på samfunnsfaglig energiforskning:

 • Kunnskap om hvordan brukernes holdninger og aksept av teknologi påvirker investeringer
 • Modeller for energisystemer og marked som viser lokale og regionale behov
 • Forslag til virkemidler som fremmer energisektorens evne til innovasjon og kommersialisering av ny teknologi
 • Større forståelse for mulighetene som ligger i å videreutvikle dagens energisystem gjennom synergi mellom ulike energibærere, produksjonsteknologier og rådende rammevilkår, og hvordan dette påvirker velferd og verdiskapning
 • Større kunnskap om sammenhengen mellom bedrifters konkurransekraft, energipolitikk og næringspolitikk
 • Utvikling av flere energiscenariorer for framtiden hvor et samlet samfunnsfaglig miljø gir helhetlig analyser fremfor fragmenterte svar
 • CenSES tilrettela også for ulike innovasjons- og formidlingsarenaer, og arrangerte ulike workshops og konferanser året rundt. CenSES etablerte en felles nasjonal forskerskole for samfunnsfaglig energiforsking. 

 

Vertsinstitusjon: NTNU
Forskningspartnere: IFE, VF, NHH, NTNU, SINTEF, SNF, UiO, HVL