2018 International Workshop: Sustainability and Interdisciplinary Research - Skills for Collaboration and Communication

This two-day, interdisciplinary, hands-on workshop invites sustainability researchers from different disciplines at NTNU to train our skills for collaborating and communicating sustainability to each other, to students and to policy and public stakeholders.

2018 International Workshop: Sustainability and Interdisciplinary Research - Skills for Collaboration and Communication

This two-day, interdisciplinary, hands-on workshop invites sustainability researchers from different disciplines at NTNU to train our skills for collaborating and communicating sustainability to each other, to students and to policy and public stakeholders.

Translating sustainability research into impact is not a linear process: it demands skillsets that are often complementary to those of mono-disciplinary work, and it needs spaces for collaborative ideas, practices and ethos to flourish (Efstathiou and Mirmalek 2014). Facilitating collaborative and participatory research is at the core of addressing sustainability issues yet training for this type of skills is rarely prioritised. This workshop proposes a forum for a playful exploration of new approaches to interdisciplinary communication and collaboration. Sustainability is a serious issue but real communication must include, at its basis, fun: the joy of shared understanding and communion. In this forum we want to investigate what it means for our research to emerge in-between (inter-) disciplines and stakeholders.

We invite 16 NTNU researchers working on sustainability from different, humanities, social science or natural scientific approaches to join us for the exercise. 

 

Format

The workshop is interactive and will include short lectures from sustainability experts and workshops that aim to mobilise and add tools to interdisciplinary scientific teams and researchers. Along with the facilitators of the workshop, the aim is to explore the following principles related to effective collaboration and communication:

• Trust

• Acceptance

• Attentive listening

• Storytelling

 

We hope to bring ideas and practices from the arts and humanities to activate reflections and responsiveness in the sciences.

Workshop language will be English.

 

PROGRAMME

(may be subject to minor changes).

Thursday 1st March

10.00-10.15 Welcome & introduction to the workshop. Marius Korsnes and Sophia Efstathiou. 

10.15-10.30 Sustainability science and communication – experiences made. Christian Klöckner, Professor in Social Psychology, NTNU.

10.30-12.00 SESSION I: More playful at work. Sven Veine, NTNU.

12.00-13.00 Lunch at Café Ni Muser

13.00-13.30 Getting to know you – bringing interdisciplinary research to life. Gill Seyfang, Reader in Sustainable Consumption, University of East Anglia. 

13.30-16.00 SESSION II: Acceptance – being open to new ideas. Sophia Efstathiou, NTNU and Gibberish.

19:30 Dinner at local restaurant

 

Friday 2nd March 

09.00-09.10 Welcome and coffee/tea

09.10-09.30 Warm-up

09.30-11.30 SESSION III: Attentive Listening and teamwork Bogdan Glogovac, Ducky and Gibberish 

11.30-12.30 Lunch at Café Ni Muser

12.30-15.00 SESSION IV: Storytelling as a tool in interdisciplinary work. Marius Korsnes, NTNU and Gibberish

15.00-15.30 Concluding remarks, discussions and general feedback.

 

Please sign up for the event as soon as possible by following this link: https://hfntnu.wufoo.eu/forms/zqdc6ub0b1bcju/: 

Welcome!


Ledig stilling som forsker - SSB

Ledig stilling som forsker - SSB 

Ledig stilling som forsker - SSB

Ledig stilling som forsker - SSB 

I Gruppe for energi- og miljøøkonomi er vi ute etter en forsker, eventuelt forskerrekrutt, til forskningsfeltene nasjonal og global klimapolitikk og scenarioanalyser av sammenhenger mellom økonomi, politikk, utslipp og klima.

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3677260668&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO


New research position at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture


One Post doc position available in the field of Responsible Research and Innovation (RRI) at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture.

New research position at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture


One Post doc position available in the field of Responsible Research and Innovation (RRI) at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture.

The position is part of the project Bio-degradable Li-ion battery anodes (BioBatt), which is funded by the Research Council of Norway. BioBatt is an interdisciplinary research project. The largest part of the project focuses on developing a new type of anode for Li-ion batteries (LiBs), based on naturally occurring silica, but it involves a significant activity on responsible research and innovation, which is the task of this 2-year post doc position.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/147701/1-post-doc-position-in-the-field-of-responsible-research-and-innovation-rri-at-the-department-of-interdisciplinary-studies-of-culture


Deadline 15.02.2018


CenSES-forskere fører Stavanger i front i arbeidet med klima og reiseliv

Illustrasjon: Pixabay

Vestlandsforsking med forskere fra CenSES har på oppdrag fra Stavanger kommune laget et komplett klimaregnskap for reiselivet i kommunen. Regnskapet viser at turisttransport til og fra regionen står for nesten 90 prosent av klimagassutslippene. 

CenSES-forskere fører Stavanger i front i arbeidet med klima og reiseliv

Illustrasjon: Pixabay

Vestlandsforsking med forskere fra CenSES har på oppdrag fra Stavanger kommune laget et komplett klimaregnskap for reiselivet i kommunen. Regnskapet viser at turisttransport til og fra regionen står for nesten 90 prosent av klimagassutslippene. 

Stavanger kommune har som ledd i arbeidet med å oppdatere sin miljø- og klimaplan bedt Vestlandsforsking beregne klimagassutslippene fra reiseliv i Stavanger-regionen, og beskrive aktuelle tiltak for å tilrettelegge for mer miljøvennlige reiser til og fra Stavanger-regionen. Beregningene skal danne grunnlag for å vedta nye tiltak for å gjøre reiselivet mer klimavennlig. Dette er første gang en reiselivsdestinasjon i Norge lager et klimagassregnskap som også tar med turistenes reiser til og fra destinasjonen.

Beregningene viser at bare 1,3 prosent av de samlede klimagassutslippene fra turisme i Stavanger-regionen kommer fra overnatting, mens nesten 90 prosent kommer fra utenlandske turisters reiser til og fra Stavanger – i hovedsak med fly (52 prosent) eller cruisebåt (33 prosent). Resten kommer fra innenlandsreiser til og fra Stavanger.

Rapporten kommer med en rekke forslag til hva som kan gjøres for å redusere utslippene fra transport; eksempelvis å ikke øke kapasiteten ved Stavanger lufthavn, krav til cruisebåtene om tilknytning til landstrøm når de ligger til kai i Stavanger, rette markedsføringen av destinasjon Stavanger inn mot nærmarkeder, tilby rabatt på overnatting og reiselivsopplevelser for turister som reiser med buss eller tog, og sikre at det er nok ladepunkter for el-biler i Stavanger og langs de viktigste innfartsrutene til Stavanger.

Stortinget behandler i disse dager en ny reiselivsmelding: «Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig». Meldingen tar i svært liten grad opp problemet med reiselivets utslipp av klimagasser. Ordet «klimagasser» er for eksempel bare nevnt 7 ganger på i alt 100 sider, og meldingen presenterer ingen form for klimagassregnskap for norsk reiseliv. Meldingen omtaler bare ett tiltak som spesifikt dreier seg om å redusere utslippene av klimagasser fra reiselivet: «Regjeringen vil legge til rette for at lokale myndigheter, i samarbeid med relevante aktører, arbeider for at cruisenæringen reduserer utslipp av klimagasser og sin lokale forurensning.»

Meldingen omtaler ingen tiltak som gjelder utslipp fra privatbil eller fra flytransport, som i sum er den klart største kilden til utslipp av klimagasser fra norsk reiseliv. Beregningene er gjort våren 2017 for utslipp i 2016.

For mer informasjon kontakt Carlo Aall ved Vestlandsforsking (tlf 991 27 222, caa@vestforsk.no)


Inviterer til seminar om fossilfri mobilitet i norske byer

Photo: Pixabay

Vestlandsforsking, CenSES og CICERO ber inn forskere, industri og politikere til seminar om «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer» den 13. november i Oslo

Vil ha innspill fra norske byer

Inviterer til seminar om fossilfri mobilitet i norske byer

Photo: Pixabay

Vestlandsforsking, CenSES og CICERO ber inn forskere, industri og politikere til seminar om «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer» den 13. november i Oslo

Flere norske storbyer har lansert ambisiøse mål for hvordan de kan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport. Disse målene og planene er på enkelte områder blitt fremstilt som mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer. Seminaret søker å samle relevante representanter fra alle storbyer til diskusjon og innspill om hva som er den beste framtidige løsningen for transportsektoren.

- Vi ønsker å sette fokus på hvilke muligheter vi har og hvilke barrierer vi står foran. Det er viktig å undersøke hvilke strategier og tiltak som kan bidra til å redusere utslipp i transportsektoren, og hvordan norske byer kan klare å nå mål som er satt for reduksjon av klimagasser i transporten, sier Hans Jakob Walnum, forsker i

Vestlandsforsking og CenSES, og organisator for seminaret. Walnum er leder av det nylig oppstartede brukercaset «Fossilfri mobilitet i byene» i CenSES. «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer» finner sted 13. november i CICERO sine lokaler Gaustadalléen 21, Oslo. Påmeldingsfrist er satt til 15. oktober.

Fremtidens problemstillinger for transportsektoren

Andre viktige problemstillinger under seminaret er å se på forskjellen i ambisjonsnivå som råder mellom by og stat når det gjelder reduksjon av klimagasser i persontransporten, og hvilken effekt bymiljøavtaler har på ambisjonsnivået til byer som har disse. I tillegg settes det fokus på hvilke virkemiddel som kan være aktuelle å bruke for å nå det langsiktige målet om tilnærmet nullutslipp av klimagasser i persontransporten i norske byer. I Nasjonal transportplan 2018-2029 står det ikke noe konkret om hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres, men planen viser til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet for å oppfylle Parisavtalen. Norge har også forpliktet seg til EUs klimamål om å redusere utslipp med 40 prosent innen 2030. Nasjonalt er det også igangsatt en rekke statlige ordninger for samarbeid mellom stat og byer for realisering av klimamålene
på transportområdet, slik som bymiljøavtaler, byvekstavtaler og bypakker/bompengepakker. 

Klikk her for å komme til arrangementet sin konferanseside

Klikk her for påmelding

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Hans Jakob Walnum, forsker/ gruppeleder ved Vestlandsforsking og CenSES (hjw@vestforsk.no)


Er olje-Norge klar for omstilling?

SIVAC-panelet (fra v. til h.) Werner Karlsson (NORWEP), Anne-Mette Hilmen (Olje- og Energidepartementet,) Kjartan Pedersen (Aker Solutions), Hans Petter Bøe Rebo (Norsk Industri), Hanne Wigum (Statoil), og Ole Andreas Engen (Universitetet i Stavanger). FOTO: Robin Reistad Fiske


Evner oljenæringen å omstille seg i en tid med lave oljepriser og økt fokus på miljøvennlige løsninger? 

Seminar

Er olje-Norge klar for omstilling?

SIVAC-panelet (fra v. til h.) Werner Karlsson (NORWEP), Anne-Mette Hilmen (Olje- og Energidepartementet,) Kjartan Pedersen (Aker Solutions), Hans Petter Bøe Rebo (Norsk Industri), Hanne Wigum (Statoil), og Ole Andreas Engen (Universitetet i Stavanger). FOTO: Robin Reistad Fiske


Evner oljenæringen å omstille seg i en tid med lave oljepriser og økt fokus på miljøvennlige løsninger? 

Forskere fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, har de siste årene jobbet med SIVAC-prosjektet, der de har sett på norsk leverandørindustri i oljenæringen. Fokus har vært på næringens innovasjonskraft og evne til å omstille seg i en tid med lave oljepriser og stadig økende fokus på miljøvennlige løsninger. Den 14. september var representanter fra Statoil, Aker Solutions, Olje- og Energidepartementet, samt andre fra norsk oljesektor, samlet på Universitetet i Oslo for prosjektets sluttseminar. 

For anledningen holdt den anerkjente professor Charles Sabel fra Columbia Law School i New York en forelesning. Sabel snakket om vertikal disintegrasjon i industrien, og hvordan dette er et resultat av en usikkerhet om teknologisk utvikling. Flere forskere presenterte deretter arbeidet som er blitt gjort på SIVAC de siste årene, og funnene fra dette arbeidet. 
Prosjektleder for SIVAC, Taran Mari Thune, presenterte resultater om hvordan leverandørbedrifter innoverer. Funnene som forskerne har gjort tyder på at sektoren får sine innovative gevinster både gjennom forskning og utvikling, men først og fremst gjennom samarbeid med brukere og gjennom praktisk gjennomføring av prosjekter. Aktører i oljeindustrien har rask omstillingsevne som følge av sektorens samarbeidsmodell. Samtidig viser studiene betydelige utfordringer med omstilling av mer radikal art, på grunn av den unike modellen for innovasjon. Modellen er svært gunstig sett fra leverandørenes side, men låser dem også inn i et avhengighetsforhold til oljeselskapene. 
Det neste innlegget kom fra Helge Ryggvik, som sammenlignet norsk og brasiliansk oljeindustri. Norge og Brasil begynte å bygge sine oljesektorer på ca. samme tid. Til tross for dette har norsk leverandørindustri hatt betraktelig mer suksess en brasiliansk. Sammenligningen tydeliggjør en suksessfull policy-modell i Norge, og eksemplifiserte betydningen av statens rolle i industrien.
Forsker Allan Dahl Andersen holdt dagens siste foredrag. Dette bidraget til SIVAC-prosjektet fokuserte på aktører fra norsk oljesektor som har forsøkt seg i nye markeder med sine produkter eller tjenester. Dahl Andersen sa at mange av de aktørene som hadde gjort en slik omstilling med hell, hadde vært tidlig ute med sin omstilling. Prosjektet viser at utfordringer knyttet til diversifisering til nye markeder ikke primært handler om teknologi, men om forretningsmessige forhold. 
Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt mellom seks representanter som er sterkt involvert i oljesektoren. Panelet besto av Kjartan Pedersen fra Aker Solutions, Hanne Wigum fra Statoil, Hans Petter Bøe Rebo fra Norsk Industri, Ole Andreas Engen fra Universitetet i Stavanger, Werner Karlsson fra NORWEP og Anne Mette Hilmen fra Olje- og Energidepartementet. 

Tekst og bilde: Robin Reistad Fiske


Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES intervjuet i stor nederlandsk avis

Het Financieele Dagblad Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES intervjuet i stor nederlandsk avis Den 11. september 2017 ble Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES intervjuet...
Het Financieele Dagblad

Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES intervjuet i stor nederlandsk avis

Den 11. september 2017 ble Marianne Ryghaug, nestleder i CenSES intervjuet i den kjente nederlandske avisen «Het Financieele Dagblad». Avisartikkelen handler i hovedsak om hvor overraskende det er at elbilen er så populær i oljestaten Norge. I tillegg skriver avisen om Nebbenes ladestasjon, nord for Gardermoen, som er den største hurtigladestasjonen i verden. 

Het Financieele Dagblad


New CenSES report available

CenSES report: Striving for a Norwegian Low Emission Society post 2050

New CenSES report available

CenSES report: Striving for a Norwegian Low Emission Society post 2050
 
This report outlines scenarios of a Norwegian low emission society post 2050. ‘Low emission’ is defined to 
relate to both emissions of greenhouse gases and their forcing effects leading to global warming, as well as the use of finite resources on Earth through everyday life activities and the organisation of society. 
 
 
Authors: Marius Korsnes
               Knut H. Sørensen   

 

Stine Mari Skeide
Fri, 29 Sep 2017 13:41:57 +0200

Nye brukercase i CenSES

CenSES årskonferanse 2016

I desember 2016 samlet forskere og brukerpartnere i CenSES seg i Oslo for å utarbeide forslag til nye brukercase under CenSES årskonferanse. I januar 2017 vedtok styret i CenSES fire nye brukercase. Her følger en presentasjon av disse.

Nye brukercase i CenSES

CenSES årskonferanse 2016

I desember 2016 samlet forskere og brukerpartnere i CenSES seg i Oslo for å utarbeide forslag til nye brukercase under CenSES årskonferanse. I januar 2017 vedtok styret i CenSES fire nye brukercase. Her følger en presentasjon av disse.

Fossilfri mobilitet i byene

I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 er det ikke konkretisert hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres. Det vises likevel til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet med å oppfylle mål satt i Paris-avtalen. I avtalen konkretiseres det også at Norge gjennom å knytte seg til EUs klimamål skal redusere sine utslipp med 40% innen samme år. I etterkant av siste kommunevalg har de store byene i Norge lansert ambisiøse mål for hvordan en kan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport. Disse målene og planene er på enkelte områder – i alle fall i den politiske debatten – blitt fremstilt å være mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer. Forskerne som deltar i dette brukercaset vil ha tett kontakt med byene for å få oversikt over tilgjengelig informasjon om deres mål, planlagte strategier og virkemidler for å oppnå klimavennlig transport (der klimavennlig transport kan defineres som bærekraftig, lavutslipp, nullutslipp, klimanøytral og/eller fossilfri). Forskergruppen sammenstiller forskningsmaterialer mellom byene innenfor områder som referanseår, år for utslippsreduksjon, systemgrense for beregning av utslipp, hvilke typer transporter som inngår osv. Forskergruppen utvikler også et systematisk diskusjonsopplegg for identifisering av muligheter og barrierer for at bytransport kan innordne seg et langsiktig mål (innen 2100) om å nå 2-gradersmålet, fortrinnsvis også 1.5-gradersmålet. Det gjennomføres to seminar med brukere og forskergruppen i 2017 for å diskutere funnene fra de første undersøkelsene, samt diskusjoner om barrierer og muligheter for å nå målene. I tillegg vil viktige momenter være klimagassutslipp (herunder en analyse av mulige rebound effekter), energisystemkonsekvenser, økonomiske konsekvenser og teknologivalg.

Grønn fabrikk

Norge har verdifulle energiressurser som har gitt en betydelig velstandsutvikling over de siste hundre årene. På kraftsiden har vi fleksible, rimelige og fornybare produksjonskilder som har gitt norsk næringsliv, og spesielt norsk kraftintensiv industri et konkurransefortrinn. Den siste tids nedgang i petroleumsindustrien, og den forventede reduksjonen i verdiskaping fra denne sektoren over de neste tiårene, gjør det viktig for Norge å få ny verdiskaping i andre sektorer. I denne sammenhengen vil energiressursene mest sannsynlig fremdeles være en viktig drivkraft. En viktig avveining som skal gjøres er å avgjøre graden av integrering av det norske kraftsystemet med det europeiske. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland, som igjen er integrert i det europeiske kraftmarkedet via overføringsforbindelser til Nederland, Tyskland, Baltikum, Polen og Russland. To nye utenlandsforbindelser mellom Norge og Tyskland og Storbritannia skal etter planen settes i drift i henholdsvis 2020 og 2021. Det vil for Norge sin del være viktig å ha et bevisst forhold til ambisjoner om hvordan økt utveksling og tilbud av fleksibilitet til Europa kan påvirke det nasjonale kraftmarkedet og dermed også mulighetene for industri, og spesielt kraftintensiv industri, i Norge. Et hovedspørsmål er hvordan norske energiressurser kan gi de beste miljøeffektene og den høyeste verdiskapingen for Norge: lokal utnyttelse i industri eller eksport? Antagelig skal en ha begge deler, men hvordan skal energisystemet designes for å få til dette samspillet, og hvordan kan politikk legge til rette for dette ved å redusere usikkerheten.

 
Verdikjeden for hydrogen

Det er tiltagende interesse for både produksjon og bruk av hydrogen til blant annet transportformål i Norge. Med en økende andel variabel kraftproduksjon fra vind vil det bli et økt behov for balansering i kraftsystemet, og produksjon av hydrogen kan være en del av løsningen for å øke fleksibiliteten i systemet og redusere behovet for nettutvidelser. Det er også et potensiale for koblinger til verdikjeden for naturgass, både ved storskala produksjon (med naturgass som innsatsfaktor) og for transport av hydrogen til markedet (ved innmating i eksisterende infrastruktur). Markedet i Norge for hydrogen som drivstoff karakteriseres ved at det er svært få kjøretøy som kjører på hydrogen, samtidig som utbredelsen av fyllestasjoner er lav. Imidlertid antas framtidsutsiktene for markedet å være lovende, forutsatt at et tilstrekkelig antall fyllestasjoner blir opprettet. Internasjonalt er det stor interesse for bruk av hydrogen som energibærer, og i det kommende OL i Japan vil det demonstreres hvilken rolle hydrogen kan spille som del av energiforsyningen. I brukercaset ser vi også på hvilke erfaringer andre land og regioner har hatt med tanke på vellykkede og mindre vellykkede initiativer og prosjekter. Det er også viktig å gjøre en vurdering av hvilke verdikjeder som kan bli lønnsomme, bærekraftige og teknisk mulige med de ulike produksjonsteknologiene og markedsmulighetene vi ser i dag. Et annet interessant tema for brukercaset er forretningsmulighetene og nye forretningsmodeller knyttet til produksjon av hydrogen ved elektrolyse nær kraftproduksjon (for å redusere presset på distribusjonssystemet). Et viktig spørsmål knyttet til dette er hvorvidt dette vil være optimalt fra et systemperspektiv. For å vurdere dette vil det også være nødvendig å se på transportkostnader og utslipp knyttet til transport for å få hydrogenet til sluttbruker.


Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet

Prosumenter er aktive forbrukere av strøm som i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet også kan produsere strøm til eget forbruk og for salg. En særlig aktuell teknologi for huseiere er installasjon av solceller. Dette er foreløpig lite utbredt i Norge, og noe av grunnen kan være lave strømpriser, høye teknologikostnader og lite subsidiering. Det finnes noen støtteordninger, både fra Enova og på kommunalt nivå i dag, men det er fremdeles krevende å få investeringen lønnsom med dagens ordninger og priser. I en framtid der en ser for seg at en betydelig del av kraftproduksjonen skjer desentralisert hos prosumenter, vil en ha behov for å tenke nytt rundt markedsdesign, nettutbygginger og fleksibilitet. Microgrid, som viser til et lokalt nettverk med produksjon og konsum av kraft som kan kobles fra sentralnettet enten permanent eller i perioder, er en viktig komponent i diskusjonen om prosumenter og desentralisert produksjon. Et viktig forskningsspørsmål i dette brukercaset er hvilken rolle prosumentene kan få i det framtidige energisystemet. Prosumenter kan ha en selvbergende, fleksibel funksjon, i tillegg til at de kan bidra til å redusere behovet for nettinvesteringer. Sammen med vurderinger om hvordan prosumenter kan påvirke nettdrift, tap og verdien av eksisterende vannkraftressurser danner dette grunnlaget for en vurdering om hvorvidt prosumentene kan være nyttige i en samfunnsøkonomisk betraktning. Et annet tema som kan adresseres i brukercaset er å se på barrierer (regulatoriske, politiske og økonomiske) for prosumentene og for microgrid. Herunder, hva slags motivasjon som finnes blant ulike typer brukere for å bidra som prosumenter og tilbydere av fleksibilitet. I tillegg vil utvikling av nye forretningsmodeller være et viktig tema i brukercaset. 

 

 


CALL FOR ABSTRACTS – SHAPE ENERGY Think Piece Collection

Shape

Click here to download the full details, including the pdf version of the proposal form: Think Pieces Guidelines & Application Form.

Should you be interested to submit a proposal, please emai lenke.balint@anglia.ac.uk to receive the word (template) version of the proposal. 

Visions for the Energy Union: Driving future energy policy through better integration of Social Sciences and Humanities

CALL FOR ABSTRACTS – SHAPE ENERGY Think Piece Collection

Shape

Click here to download the full details, including the pdf version of the proposal form: Think Pieces Guidelines & Application Form.

Should you be interested to submit a proposal, please emai lenke.balint@anglia.ac.uk to receive the word (template) version of the proposal. 

The SHAPE ENERGY Platform is funding around eight interdisciplinary and crossEuropean written contributions – of around 3,000-4,000 words each – that explore, critique and showcase the ways that different disciplinary approaches can (and should be) integrated for the betterment of future EU energy policy.
NTNU (KULT) is a partner in the Horizon 2020 program, and Shape-Energy is funded by Horizon 2020.
The resulting Think Piece Collection will intentionally treat the notion of ‘integration’ broadly, thus contributions are welcome that span differences both within SSH (Social Sciences and Humanities), but also across the SSH and STEM (Science, Technology, Engineering and Mathemathics) divide. Whilst a central thread of the collection will be EU energy policy, the basis for each piece’s discussion need not be at the EU-level (e.g. can use regional/ national experiences). Furthermore, the SHAPE ENERGY Platform particularly welcomes contributions that suggest directions (even if intentionally idealistic) for future academia-policy interactions.

Further details are available here, including an indicative timeline, full information on eligibility, funding guidelines, and the proposal form. Abstract (and the proposal form) must be submitted by 5pm (BST) on
Friday 6 October 2017.


Andre nyheter fra 2017

Energy Modelling Platform for Europe

Panel discussion on insights from the Horizon2020 decarbonization projects. From the left: Ruud Egging, Patrick Van Hove, Gustav Resch, Jordi Sole Olle, Angelo Martino and Mark Howells

The first conference “Energy Modelling Platform for Europe“(EMP-E) took place at the European Commission in Brussels on May 17-18th 2017. The EMP-E conference objective was to exchange energy modelling expertise and policy insights for EU energy scenario projects. 

Selected participants and research institutions across Europe joined the meeting to discuss approaches on modelling and designing EU decarbonisation pathways. José Cotta (Head of unit “Advanced Energy Production”, DG Research & Innovation, European Commission) shared insights on how the European Commission uses energy modelling in policy planning while modelers presented different modelling practices and dimensions. Some of the meeting results will be an input to high-level events such as COP23 in Bonn. 
Prof. Ruud Egging led NTNU participation under the SET-Nav project. He co-presented a plenary talk on the modeling framework of the SET-Nav project and contributed to the group discussion on methodologies for linking energy models. Moreover, NTNU presented the poster: “Case studies on Europe’s strategic energy technologies” which highlights the SET-Nav analyses that will shape the definition of pathways and policy recommendations. Dr. Pedro Crespo Del Granado carried out the poster design and preparation. Dr. Pedro Crespo Del Granado is a newly appointed post-doctoral researcher mainly working in the SET-Nav project at NTNU. He was previously working at ETH-Zurich researching frontiers in energy models linkage by managing two large interdisciplinary projects. He holds a PhD in Operations Research from Lancaster University (UK) and a M.Sc. in Systems Engineering and Operations Research from The George Washington University (USA).  
Through Ruud, Pedro and the SET-Nav project, CenSES is in direct contact with high-level discussions on the development of EU energy transition strategies. In addition, these interactions provide a venue to exchange expertise on state-of-the-art energy modelling practices with the most important energy modelling groups in Europe. Next year, different EU decarbonization pathways will be analyzed and compared which will be another source of ideas for CenSES scenarios development. 

For more information, contact Prof. Ruud Egging (rudolf.egging@ntnu.no) or check the SET-Nav website (www.set-nav.eu). 

Siste nytt fra UngEnergi: August 2017

I sommer har redaksjonsrommet til UngEnergi sjelden vært tomt. Sommeren har blitt brukt til å bli kjent, og planlegge arbeidet i tiden fremover. Foto: Kristine Fleten

UngEnergi feirer fem år, og har fått fem nye medarbeidere i redaksjonen som har jobbet ivrig i sommer, til tross for at det til tider har vært trangt om plassen på kontoret. I løpet av sommeren har store deler av nettsideinnholdet på UngEnergi.no blitt oppdatert, og mange nye sider har blitt til. De nye ansatte tilføyer en unik faglig bredde til redaksjonen; interessene til hver enkelt er forskjellig og sammen spenner de over mange fagfelt som på en eller annen måte berører temaet fornybar energi. 
Tekstene handler om alt fra kjernefysikk og nye innovative energiløsninger, til internasjonale klimaavtaler og mye mer. Ikke nok med det, men redaksjonen har også nå fått flere media- og designinteresserte og har med det jobbet med å utvikle nye filmer, animasjoner og illustrasjoner til nettsiden. UngEnergi har med andre ord et stort spenn av faglig innhold, og målet med det er å kunne nå ut til flere lærere i den videregående skolen, i håp om at de tar i bruk innholdet UngEnergi produserer i undervisningen. I tillegg ønsker vi at vårt dynamiske og varierte innhold skal fortsette å appellere til elever og ungdommer. Blant oss nye medarbeidere er det stor enighet om at man skal lete lenge etter en bedre sommerjobb enn denne. Det som gjør denne jobben så bra for oss, er at alle får velge sin egen tilnærming til fornybar energi og i grunnen være helt selvstyrt hva presentering av arbeidet angår. 
I tillegg til mange nye tekster og medieinnhold, jobber vi med et større prosjekt der vi skal utvikle et undervisningsopplegg for videregående skole som tar utgangspunkt i tematikken fra UngEnergi kombinert med UseITsmartly. Prosjektet tar utgangspunkt i livsløpet til en mobiltelefon og inneholder moduler med tekster og oppgaver til videregående skole. Vi har mange idéer til forskjellige moduler som dekker et vidt spekter av temaer som er knyttet til hele prosessen fra mineralene i mobilen blir utvunnet, til produksjon og bruk, og til den til slutt blir resirkulert eller havner på en søppeldynge.  Vi har allerede fullført en tekst og tilhørende oppgaver som passer inn i læreplanen for naturfag. Denne modulen handler om mobilbatteriet, både hvordan det fungerer, og hvordan man kan ta vare på det lengst mulig. I tillegg har vi en modul for samfunnsfag som handler om ’konfliktmineraler’ – mineraler utvunnet i ulovlige gruver i Den demokratiske republikken Kongo som brukes i mobiltelefoner og som finansierer blodige konflikter i landet. Nylig har vi også begynt å skrive om arbeidsforholdene for fabrikkarbeidere som produserer mobiltelefoner, som også skal gå under samfunnsfag. Vi i UngEnergi mener at vår tematikk i kombinasjon med UseITsmartly er veldig viktig for et bærekraftig samfunn, og vi er derfor ivrige etter å utvikle dette prosjektet videre. Vi håper at det når ut til både lærere og elever, gjennom vårt fokus på læreplanmålene, og vårt valg av å skrive om mobiler, som er veldig relevant for ungdom og dagens samfunn. Redaksjonen gleder seg derfor til å fortsette jobbingen utover høsten, både med fornybare saker, tekster, animasjoner, filmer og UseITsmartly-prosjektet!

Hilsen UngEnergi
- Kristine Klock Fleten, Martine Klock Fleten, Anna Solberg, Jonas Husby, Sondre Duna Lundemo, Markus Valås Hagen, Sigve Lysne, Marianne Bragstad Eid, Thor Ivar Helgesen

Internasjonal prestisjekonferanse kommer til NTNU i 2019

ICSP blei arrangert i Buzios, Brasil i 2016. Foto: Claudia Sagastizabal

NTNU vant fram i hard konkurranse mot Paris om å arrangere den kjente «International Conference on Stochastic Programming» (ICSP) i Trondheim. Konferansen har tidligere blitt arrangert i storbyer som London, Wien og Berlin av sterke internasjonale fagmiljø. 

Konferansen samler det internasjonale fagmiljøet innen stokastisk optimering hvert tredje år. Fagområdet omhandler optimeringsmodeller og metoder for planlegging under usikkerhet.  Konferansen fokuserer både på metode og anvendelser innenfor viktige tema som: usikkerhet i energisektoren på langsiktig og kortsiktig basis, spørsmål om investering i kraft- og finanssektoren og andre relevante områder innen logistikk og helse. 
Prof. Asgeir Tomasgard vil være leder for arbeidet med å planlegge og organisere konferansen. Med seg har han blant annet professor Stein W. Wallace (NHH) som leder den internasjonale programkomiteen og professor Laureano Escudero (Universidad Rey Juan Carlos, Spania) som co-chair i denne. 
- Dette  er en konferanse vi har ønsket å få til Norge i mange år, sier Tomasgard. 
- Når vi samler verdens ledende forskere innenfor optimering under usikkerhet  i ISCP 2019 gir det en fantastisk mulighet for våre samarbeidspartnere i CenSES til å treffe verdenskapasiteter innenfor området planlegging under usikkerhet. 

Inviterer med industrien

ICSP 2019 vil ha egne sesjoner for avvendelser i konferansen, og det satses på sidearrangement som er mer direkte rettet mot næringslivet. Finansbransjen, gassindustrien, bransjer som jobber med energiplanlegging, produksjonsplanlegging og programvareutvikling vil alle ha faglig utbytte av å engasjere seg i konferansen. Organisasjonskomiteen ønsker å skape dialog med interesserte samarbeidspartnere og sponsorer rundt dette. 
- Konferansen er viktig for NTNU fordi den setter et viktig søkelys på vårt bidrag i feltet til nasjonale og internasjonale målgrupper. Den er en internasjonal annerkjennelse av arbeidet vi gjør i Norge på feltet, sier Stein-Erik Fleten, professor ved NTNU og medlem i organisasjonskomiteen for ICSP 2019.
 Prof Wallace påpeker at dette er en mulighet for Norge og NTNU til å få sette sitt stempel på hvor de mener fagområdet bør stå og gå. 
- Trondheim har det største miljøet så det er naturlig å legge den der. Norge har et stort stokastisk programmeringsmiljø, kanskje det største i verden, så det er naturlig at vi «endelig» slipper til, sier professor Wallace ved NHH. 

Konkurrerte mot Paris

Det stokastiske fagmiljøet ved NTNU har i 15 år forsøkt å få konferansen til Trondheim. I 2016 var Trondheim i hard konkurranse mot Paris om hvem som skulle bli neste konferanseby. Komiteen i «The Stochastic Programming Society» (SPS) valgte NTNU til tross for en god søknad fra Paris: “The research that has been carried out on the topic at NTNU is very well recognized since about 25 years ago. NTNU has a good reputation on organizing those type of events and finally, Trondheim and surroundings is a wonderful place to stay and visit”, sier Prof. Laureano Escudero i programkomiteen for ICSP 2019.
Escudero forteller at ICSP-konferansene har høy prestisje internasjonalt Forventningene er derfor høye til arrangementet i 2019.
- I am expecting that the audience could reach 300 and probably go further. One thing I am sure of is that the scientific level of the contributions is going to be very high, sier Escudero. 

Computational Management Science 2018 til Trondheim

Stein-Erik og Florentina annonserer neste års konferanse. Foto: Privat

- Dette er en viktig anerkjennelse for at vi er et godt fagmiljø innenfor management science, sier professor ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Stein-Erik Fleten, om at NTNU har fått æren av å arrangere Computational Management Science-konferansen neste år. 

Av: Solveig Avelsgard Lien

Han er leder for den lokale organisasjonskomiteen og godt fornøyd med at den internasjonale konferansen, som i år ble arrangert i Bergamo i Italia, kommer til Trondheim i mai 2018. 
- Her får folk mulighet til å komme til Trondheim på ei fin tid på året for å snakke om innholdet i forskningen sin, sier Fleten.
Senterleder i CenSES, Asgeir Tomasgard, er også veldig glad for at konferansen kommer til Trondheim neste år, og trekker fram den sterke relevansen som Computational Management Science for energi-feltet. 
- Management Science har vært en viktig driver i verdiskapinga i energibransjen, for eksempel innenfor produksjonsplanlegging, budgiving, investeringsanalyse og markedsdesign, forklarer Tomasgard.

Sterkt miljø ved NTNU

Computational Management Science er en møteplass for teoretikere og praktikere fra akademia og industri, der de kan utveksle kunnskap, ideer og resultater innenfor et bredt spekter av tema relevante for computational management science. Det er en årlig konferanse tilknyttet tidsskriftet Journal of Computational Management Science, og redaktøren for tidsskriftet, Rüdiger Schultz, er en av de som lenge har ønsket å legge konferansen til Trondheim, på grunn av det sterke miljøet NTNU har innenfor fagfeltet. 
- Jeg er veldig glad for at konferansen nå skal holdes ved NTNU, og jeg er sikker på at det kommer til å bli et strålende arrangement. Dessuten er det gledelig at også International Conference on Stochastic Programming (ICSP) kommer til NTNU året etter, ettersom dette er to konferanser med en betydelig overlapp, sier Schultz. 


Tverrfaglig forskning

Computational Management Science går av stabelen 29.-31. mai 2018, og det vil være 15. gang konferansen blir arrangert. Fleten forventer omkring 100 forskere og stipendiater fra både inn- og utland. Sammen med organisasjonskomitéens nestleder, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, Florentina Paraschiv, vil han utover høsten jobbe med å utarbeide programmet, og nettsiden for konferansen vil komme på plass i løpet av oktober. 
Også Paraschiv er svært godt fornøyd med at konferansen arrangeres ved NTNU neste år. 
- Dette vil intensivere det internasjonale samarbeidet og synligheten til våre NTNU-kollegaer med interesse for optimering, stokastisk programmering, dataanlyse, statistikk og ekonometri. Tematisk sett, så vil konferansen knytte til seg folk fra mange ulike områder: operasjonsanalyse, ingeniørvitenskap, økonomi og finans, så på denne måten oppmuntrer konferansen sterkt til tverrfaglig forskning, sier hun.

Keynote videos from the Energy Transition 2017 conference

To view the full playlist containing the different keynote and panel discussion videos from ET2017, click the playlist icon on the upper left on the video screen.

CenSES Early Career Research School

Foto: Tomas Moe Skjølsvold

15 early career researchers participated from five different institutions: Western Norway University of Applied Sciences, Vestlandsforsking, the Department of Interdisciplinary Studies of Culture (NTNU), Department of Industrial Economics and Technology Management (NTNU) and SINTEF. Foto: Tomas Moe Skjølsvold

The Early Career Research School was held at The Norwegian University Centre in Paris, NUCP, a French-Norwegian centre for the humanities and social sciences, with space and resources available for researchers based in Norway and France. The seminar started off with a welcome by the director of NUCP Professor Johannes Hjellebrekke and an introduction by Marianne Ryghaug, professor at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU, and deputy director of CenSES, about CenSES with a special focus on the role of early career researchers. All participants presented their research during the two days, and we got a good insight into and discussions about each other’s research areas and interests, where each participant had 20 minutes to present and get questions and comments on their work. The day ended with an interesting talk by Professor Jonathan Rutherford (Ecole des Ponts Paris Tech) about urban energy transitions. There were also ample opportunities to small talk and interact during coffee brakes, lunches and dinners.

Foto: Tomas Moe Skjølsvold

Day two of the research school was organized as a workshop on teamwork and collaboration held by Marius Korsnes, director of Gibberish, an international improvisational theatre group based in Trondheim. Thereafter followed a short introduction about research dissemination and writing by Tomas Skjølsvold, Associate professor at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU. After this, the participants were divided into groups co-writing think pieces on different CenSES topics with aim of producing dissemination efforts. The group work yielded many new ideas, and showed some new avenues for possible collaboration across the different approaches that we have within CenSES. We expect these contributions to emerge in Norwegian and international media in the months to follow. 

See and download images from CenSES Early Career Research School here

Selvsagt skal NTNU samarbeide med Statoil

Adresseavisen - 22 mars

Presentations: Energy Transition 2017

Keynote presentations from Energy Transition 2017

 

Click here to read more about the Energy Transition 2017 conference

Click here to view program from the Energy Transition conference

Click here to view pictures from the conference