Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4, Innovasjon og kommersialisering, undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.

Leder: Roger Sørheim, (NTNU IØT)

Illustrasjonsfoto for forskningsområde 4 av solcellepanel i dyrket mark, Photo: iStockphoto.com

Beskrivelse:

Forskningsområdet ser på den komplekse utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser med bedrifts-, prosjekt- og systemnivåene som analyseenheter. Sammen med spørsmålene om politikk, rammevilkår og regulering undersøkt i forskningsområde 1, utgjør arbeidet i forskningsområdet et viktig grunnlag for analyse og anbefalinger for videre politikkutvikling og bedre rammevilkår for kommersialisering av nye teknologier.

Forskningspartnere:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) , UiO, NTNU, SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE)

Arbeidspakker:

4.1 Kommersialisering av forskning

Arbeidspakke 4.1 utforsker hvilke faktorer som påvirker kommersialiseringen av forskning, og hvordan forskning kan føre til spin-offs og teknologioverføring. Den ser på teknologikommersialisering og næringsutviklingsprosesser og undersøker hvordan etableringsbedrifter får tilgang til og bruker ressurser. Hovedvekten ligger på fremvoksende fornybarindustrier (etableringsbedrifter i industrialiserte og mindre industrialiserte land).  

Kontakt: Lars Øystein Widding (NTNU IØT)

4.2 Innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer

Denne arbeidspakken skal forbedre forståelse av innovasjonssystemet, og da gjennom fokus på faktorer som stimulerer eller hindrer endringsprosesser. Den tar for seg problemstillinger som;

  • Spenninger mellom produksjon og overføring av kunnskap, og hvordan disse påvirker den økonomiske politikken i Europa
  • Rollen innovasjonssystemer spiller i en globalisert verden.

Kontakt: Olav Wicken (UiO TIK)

4.3. Lokale og regionale hindringer og strategier

Arbeidspakken betrakter den strategiske situasjonen til norske bedrifter som produserer og bruker fornybar energi. Den undersøker hvordan lokale og regionale faktorer påvirker utviklingen av nye prosjekter for energiproduksjon. Videre studerer den hvordan regionale barrierer i privat og offentlig sektor hindrer overgangsstrategier, og hvilke strategier som kan bidra til å overvinne disse barrierene.

Kontakt: Erling Holden (HVL)


Korte artikler om dette forskningsområdet

Oppsummert

Korte artikler om dette forskningsområdet

Utvikling av fornybar energi: Hvordan lykkes stort som små?

kort oppsummert: utvikling av fornybar energi

 

Radikal teknologi

kort oppsummert: radikal teknologi

Bærekraftig innovasjon

Kort oppsummert: bærekraftig innovasjon