Grønn fabrikk

Grønn fabrikk

Norge har verdifulle energiressurser som har gitt en betydelig velstandsutvikling over de siste hundre årene. På kraftsiden har vi fleksible, rimelige og fornybare produksjonskilder som har gitt norsk næringsliv, og spesielt norsk kraftintensiv industri et konkurransefortrinn. Den siste tids nedgang i petroleumsindustrien, og den forventede reduksjonen i verdiskaping fra denne sektoren over de neste tiårene, gjør det viktig for Norge å få ny verdiskaping i andre sektorer. I denne sammenhengen vil energiressursene mest sannsynlig fremdeles være en viktig drivkraft. Blant de viktige avveiningene som skal gjøres er graden av integrering av det norske kraftsystemet med det europeiske. Det vil for Norge sin del være viktig å ha et bevisst forhold til ambisjoner om hvordan økt utveksling og tilbud av fleksibilitet til Europa kan påvirke det nasjonale kraftmarkedet og dermed også mulighetene for industri, og spesielt kraftintensiv industri, i Norge. 

Innhold i brukercaset

Et viktig utgangspunkt for brukercaset vil være å se på fordelene ved å bruke norsk kraft i Norge og ulempene ved å ha innestengt kraft i Norge. Dette kan sees i lys av utvikling av priser, kostnader og utslipp over tid. Fokus for brukercaset vil være å belyse de ulike problemstillingene og ha nasjonaløkonomisk lønnsomhet som vurderingskriterie. Det vil også være interessant å se hva ulike grader av utveksling med Europa vil ha å si for forventet utvikling av norske kraftressurser og kraftsystem. 
Et hovedspørsmål er hvordan norske energiressurser kan gi de beste miljøeffektene og den høyeste verdiskapingen for Norge: lokal utnyttelse i industri eller eksport? Antagelig skal en ha begge deler, men hvordan skal energisystemet designes for å få til dette samspillet, og hvordan kan politikk legge til rette for dette ved å redusere usikkerheten. Investeringer i både kraft og industri har lang levetid, så det er viktig med langsiktige rammevilkår som reduserer usikkerheten i investeringstidspunktet. Tett knyttet til denne diskusjonen er utvikling av nye forretningsmodeller og vurdering av nye forretningsmuligheter. 

Kontakt: Kjetil Midthun (SINTEF)

Aktuelle brukere

Enova, TrønderEnergi, Statoil, BKK og Norsk Hydro. Her vil det også være naturlig å søke samarbeid med nye potensielle brukerpartnere innen norsk industri. 

Faglige partnere

SINTEF TS, SINTEF Energi, NTNU og IFE.