Fossilfri mobilitet i byene

Fossilfri mobilitet i byene

I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 er det ikke konkretisert hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres. Det vises til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet med å oppfylle Paris-avtalen og til gjeldende samlede klimamål for. Det konkretiseres også at Norge gjennom å knytte seg til EUs klimamål skal redusere sine utslipp med 40% innen samme år. I etterkant av siste kommunevalg har de store byene i Norge lansert ambisiøse mål for hvordan en kan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport. Disse målene og planene er på enkelte områder – i alle fall i den politiske debatten –blitt fremstilt å være mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer. 

Innhold i brukercaset

Forskerne som deltar i brukercaset vil ta kontakt med byene for å få oversikt over tilgjengelig informasjon om deres mål, planlagte strategier og virkemidler for å få til en klimavennlig transport (der klimavennlig transport kan defineres som bærekraftig, lavutslipp, nullutslipp, klimanøytral og/eller fossilfri). Forskergruppen sammenstiller materialet slik at vi får en fullt ut sammenlignbar mellom byene beskrivelse med tanke på systemgrense, faktorer som samme referanseår og år for utslippsreduksjon, samme systemgrense for beregning av utslipp, hvilke typer transporter som inngår osv. Forskergruppen utvikler et systematisk diskusjonsopplegg for identifisering av muligheter og barrierer for at bytransport kan innordne seg et langsiktig mål (innen 2100) om å nå 2 gradersmålet, fortrinnsvis også 1.5 gradersmålet. Det vil i 2017 gjennomføres to seminar med brukere og forskergruppen for å diskutere funnene fra de første undersøkelsene, samt diskusjoner om barrierer og muligheter for å nå målene. I tillegg vil viktige momenter være klimagassutslipp (herunder en analyse av mulige rebound effekter), energisystemkonsekvenser, økonomiske konsekvenser og teknologivalg. Det vil også vurderes systemeffekter av de valgte strategiene (f.eks konsekvenser av full elektrifisering i de store byene i Norge), samt den eventuelle rollen til biodrivstoff. En videre mulig problemstilling knyttet til biodrivstoff er råstofftilgang og lokal eller global produksjon. 

Kontakt: Hans Jakob Walnum (Vestlandsforsking)

Aktuelle brukere

Det vil være aktuelt å invitere inn nye brukerpartnere i form av kommunene Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og eventuelt også Tromsø. Fylkeskommuner, som Rogaland, Hordaland og Trøndelag, er også aktuelle deltagere. Folkevalgte, samt ansatte innenfor områdene klima, transport, byutvikling og energi vil være aktuelle deltagere fra disse potensielle brukerpartnerne. 
Brukercaset vil også være interessant for eksisterende brukerpartnere som Miljødepartementet, NVE, ENOVA, Jernbaneverket og Statoil. 

Faglige partnere

Viktige bidragsytere fra CenSES-miljøet inkluderer Vestlandsforsking, HVL, NHH, NTNU og SINTEF. Vestlandsforskning har tilbudt seg å lede arbeidet med brukercaset.