EnerSikt promo video

EnerSikt podcast


EnerSikt episoder


Om episodene

Om episodene

Energisystemets rolle i det grønne skiftet

Med Asgeir Tomasgard og Kari Espegren

Helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid må til om Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte, og dermed møte sine internasjonale miljøforpliktelser på et vis som også gagner vanlige folk og samfunnet generelt. I denne episoden av EnerSikt vil senterleder ved CenSES, professor Asgeir Tomasgard, forklare energisystemets sentrale rolle, og hvorfor politisk nytenkning er viktig. Vi treffer også Kari Espegren, avdelingsleder og seniorforsker ved Institutt for Energiteknikk, som vil fortelle om hvordan energiforskere jobber. 

Gå til episoden her. 

Vil du vite mer? 

Vitenskapelige scenario - hva vil fremtiden bringe?

Med Stefan Jaehnert og Ingeborg Graabak

Vitenskapelig scenarioutvikling er et viktig verktøy for de som tar beslutninger om hvordan vi skal oppnå et lavutslippssamfunn i Norge innen 2050. Det er først og fremst snakk om fra olje og gass sektoren, som er en viktig del av både industrien og transportsektoren i Norge. I denne episoden av EnerSikt vil Stefan Jaehnert og Ingeborg Graabak, forskere ved Sintef, en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, hjelpe oss å forstå hva fremtiden vil bringe.

Gå til episoden her. 

Vil du vite mer?

Radikal teknologi

Med Roger Sørheim og Øyvind Bjørgum

Norges ønske om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 er totalt avhengig av en suksessfull utvikling av såkalt “radikal teknologi” som fører til store og raske endringer innen samfunnet. Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne oppnås, og dette vil kreve en bedre samkjøring av energi- og industripolitikken. I denne episoden vil vi høre fra professor Roger Sørheim fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og fra hans kollega, førsteamanuensis Øyvind Bjørgum.

Gå til episoden her. 

Vil du vite mer?

Denne episoden av EnerSikt tar for seg politiske løsninger som kan føre til et lavutslippssamfunn. Vi har med oss Tomas Moe Skjølsvold, fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi. Vi besøker også et nullutslippshus med sosiolog Marius Korsnes fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier, for å finne ut hvordan det er å bo der.

Gå til episoden her. 

Vil du vite mer? 

Med Kari Espegren, Pernille Seljom, Tomas Skjølsvold og Asgeir Tomasgard

Denne episoden av EnerSikt tar for seg forskjellige energisystemer innenfor markedets rammevilkår. Vi vil høre om hvor energien vil komme fra i et fremtidig bærekraftig samfunn, og her har vi med oss Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi, og professor Tomas Moe Skjølsvold fra det humanistiske fakultet ved NTNU. Vi vil også høre om hvor mye energi vi vil komme til å trenge i fremtiden, og her vil vi høre fra professor Asgeir Tomasgard senterleder ved CenSES, og Pernille Seljom, forsker ved IFE.

Gå til episoden her. 
 

Med Gunnar Eskeland, Christian Skar og Asgeir Tomasgard.

Økonomiske insentiver, som består av markeds- og prismekanismer i tillegg til politiske og regelverkstiltak, kan utformes for å fremme energiproduksjon og -forbruk som er både effektiv og miljømessig bærekraftig. Vi vil høre fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH i Bergen, og Asgeir Tomasgard, CENSES leder og professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og fra Førsteamanuensis II Christian Skar, også fra NTNU, som forklarer hvordan økonomisk modellering fungerer. EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig forskningssenter for miljøvennlig energi. www.CenSES.no.

Gå til episoden her. 

Med Lasse Fridstrøm fra IØT, Øystein Ulleberg fra IFE og Gunnar Eskeland fra NHH.

Dekarboniseringen av landeveien
Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av Norges totale klimagassutslipp. Å dekarbonisere biler og trailere blir vanskeligere jo større kjøretøyene er. Raske og dramatiske endringer vil kreve brenselsceller eller elektriske løsninger som erstatter dagens bensin og dieselmotorer. I denne episoden av EnerSikt hører vi fra Lasse Fridstrøm, seniorforsker og økonom ved Transportøkonomisk institutt TØI, fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH, og fra Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt For Energiteknikk, IFE. EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig senter for bærekraftig energiforskning. www.CenSES.no.

Gå til episoden her. 
 

 

Shipping er en av de få bransjene som Norge har mulighet til å påvirke internasjonalt, ikke minst når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra båter, ferger og skip.

I denne episoden av EnerSikt vil vi høre om hva som kan gjøres for å redusere utslippene, både langs kysten og fra skip som krysser de store hav. Vi har med oss Lasse Fridstrøm, senior forsker og økonom ved Transportøkonomisk institutt, TØI, Gunnar S. Eskeland, professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk, IFE.

Gå til episoden her. 

Ny vindkraft kan hjelpe Norge med å tredoble sin energiproduksjonskapasitet innen 2040-2050. Norsk vannkraft kan så bistå en europeisk overgang til fornybar energi, men det vil ikke skje av seg selv.


Vi vil høre fra professor Gunnar S. Eskeland, miljøøkonom, NHH, fra Stefan Jaehnert, forsker ved SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, og fra professor Asgeir Tomasgard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Gå til episoden her. 

Vanlige folk som investerer i solpaneler på takene og deltar aktivt i elektrisitetsmarkedet, kan både bidra til og tjene på overgangen til fornybar energi.

Vi vil høre fra Marius Korsnes og William Throndsen, fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, fra Ove Wolfgang, energisystemsforsker ved SINTEF, og fra Jan Bråthen, spesialrådgiver i Statnett.

Går til episoden her. 

El-reform kan forhindre mørkelegging

Europa bør vurdere å reformere elektrisitetsmarkedet for å sikre at overgangen til fornybar energi ikke forårsaker mørkelegging.

Vi vil høre fra Mette Bjørndal, professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, NHH, og Lasse Torgersen, seksjonssjef, i Konsernstrategi.

Gå til episoden her. 

EnerSikt intro

Enersikt

EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet. Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. CenSES er et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).