Energisystemer og -markeder

Forskningsområde 2

Energisystemer og -markeder

Forskningsområde 2, Energisystemer og energimarkeder, benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.

Beskrivelse:

Forskningsområdet utfører numeriske analyser av framtidens energisystemer der det skilles mellom likevektsmodeller som modellerer konkurranse og markedsmakt, og optimeringsmodeller som antar perfekt konkurranse og/eller maksimering av en felles målfunksjon for alle deltakere.

Forskningsområdet skal svare på spørsmål som

  • Hvordan påvirker nasjonale klimamål energisystemet?
  • Hvordan berører ulike overgangsstrategier energiforsyningen, energipriser og klimagassutslipp?
  • Hvordan kan det norske energisystemet bidra til reduksjon av klimagasser i naboland?
  • Hvordan kan energisystemmodeller inkludere aspekt som politisk virkemidler og teknologisk usikkerhet?
  • Hva er vesentlige hindringer for energieffektivitet og hva driver sluttbrukernes energibehov?
  • Hvordan påvirker utviklingen og reguleringen av europeiske energimarkeder de norske og nordiske markedene?

CenSES sine forskningspartnere benytter i hovedsak sine egne modeller, men de vil også bruke modeller stilt til disposisjon av sine internasjonale partnere. Energisystem- og markedsmodellene benyttes i forbindelse med analyser av politikkutforming og økonomiske analyser i forskningsområdene 1, 3 og 4, og for scenarioanalyser i forskningsområde 5. Myndigheter og bedrifter kan bidra med innspill til modellene, slik som tekniske data og analyseforutsetninger, og de kan benytte modellresultatene til å forbedre sine beslutninger og investeringsstrategier.

Forskningspartnere:

Institutt for energiteknikk (IFE), NTNU, SINTEF


Arbeidspakker

Arbeidspakker

Arbeidspakken utvikler et forbedret modellrammeverk for teknologilæring, for framskrivinger av energibehov og for modellering av energieffektivitet i ulike sluttbrukersektorer. Arbeidspakken skal også omfatte en analyse av nisjemarkeder og tidlige brukere og vil samarbeide med forskningsområdene 1 og 4 om virkemidler, effekter av hindringer og innovasjon og kommersialisering. I denne arbeidspakken har vi jobbet med utvikling av grensesnittet og innholdet til en teknologidatabase med tekniske og økonomiske parametere som er viktige for energisystem- og markedsanalyser. Dersom databasen skal etableres, må den være som et felles infrastrukturprosjekt med finansiering fra NFR.

Kontakt: Eva Rosenberg (IFE)

Denne arbeidspakken forbedrer eksisterende energisystem- og markedsmodeller. Modellene omfatter både optimeringsmodeller som antar perfekt konkurranse eller sentral planlegging og likevektsmodeller som åpner for modellering av markedskraft. Arbeidspakken har utvidet modellrammeverket for framskrivinger av energibehov og energieffektivitet i ulike sluttbrukersektorer. Gitt energisystemenes utvikling mot mer variabilitet og usikkerhet på forsyningssiden er det ekstremt viktig å ta hensyn til korttidseffekter og usikkerhet i energisystemet. Arbeidspakken samarbeider med forskningsområde 3 om koblingen mellom regionale økonomiske modeller og energisystemmodeller.

Kontakt: Kjetil Midthun (SINTEF T&S)

Denne arbeidspakken tester og benytter modellene utviklet og forbedret i arbeidspakke 2.2 for å analysere ulike muligheter for overgangen til et bærekraftig framtidig energisystem gjennom å bruke scenarioanalyser og brukercases. Modellene vil bli brukt for analyser av politikkutforming og for økonomiske analyser, og dekker et bredt spektrum slik som effekter av CO2-begrensninger, teknologisk utvikling og usikkerhet, forsyningssikkerhet og regulering av energimarkeder. Arbeidspakken har tette koblinger mot scenarioanalysen i forskningsområde 5.

Kontakt: Kari Espegren (IFE)

Korte artikler om dette forskningsområdet

Korte artikler om dette forskningsområdet

Kort oppsummert: Europeisk kraftsamarbeid - fleksibilitet i energisystemet

Kort oppsummert: naturgass - karbonfangst og lagring

Kort oppsummert: nullutslippsbygg

Vil du vite mer? 

Kort oppsummert: prosumenter - brukere som produserer strøm
Kort oppsummert: samfunssomstilling
Kort oppsummert: Det grønne skiftet
Kort oppsummert: dekarbonisering av transportsektoren