Arrangement

Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer?

– 13. november, Oslo
Pixabay

Problemstillinger

  • Hvorfor er det forskjeller i innretning og ambisjonsnivå mellom by og stat når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Hvordan kan byene klare å nå målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Er det forskjell på byer som har bymiljøavtale kontra byer som ikke omfattes av bymiljøavtaler når det gjelder ambisjonsnivå om reduksjon av klimagasser fra persontransport og hvilke strategier og tiltak som satt i gang for å nå de samme målene?
  • Hva framstår som de viktigste hindringene for at byene skal klare å nå målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Hvilke endringer i virkemidler og virkemiddelbruk kan være aktuelle for å nå et langsiktig mål om tilnærmet nullutslipp av klimagasser i byenes persontransport?

Bakgrunn

Mandag 13. november inviterer Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CiCERO til seminar om «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer».  Seminaret vil finne sted i CICEROs lokaler Gaustadalléen 21, Oslo.

Seminaret tar sikte på å skape en arena mellom forskere og brukere for utveksling av kunnskap og erfaringer omkring muligheter, barrierer og valg av strategier og tiltak for at norske byer på kort og lang sikt kan bidra vesentlig på transportområdet til at Norge kan følge opp sine klimapolitiske forpliktelser i henhold til Parisavtalen.
I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 står det ikke noe konkret om hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres, ut over å vise til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet med å oppfylle Paris-avtalen. Det vises også til gjeldende samlede klimamål for Norge om at Norge skal bli et klimanøytralt land innen 2030 og at Norge gjennom å knytte seg til EUs klimamål skal redusere sine utslipp med 40% innen samme år. Transportetatene har likevel beskrevet noen delmål som de antar kan innebære – om de blir fulgt – at utslippene fra transportsektoren kan reduseres med mer enn 50% i forhold til dagens utslipp. Videre sier de at «..dette er en vurdering som baserer seg på at det må skje teknologiske gjennombrudd innenfor kjøretøyteknologi og drivstoffproduksjon». 

Det er igangsatt en rekke statlige ordninger for samarbeid mellom stat og byer for realisering av klimamålene på transportområdet som bymiljøavtaler, byvekstavtaler og bypakker/bompengepakker. En rekke byer i Norge har lansert ambisiøse mål om hvordan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport; mål og planer som på enkelte områder har blitt fremstilt å være mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer.


Klikk her for påmelding

  Frist: 15. oktober


Kontakt

Hans Jakob Walnum/Vestlandsforsk

Hans Jakob Walnum, forsker/gruppeleder 
Vestlandsforsking, CenSES
hjw@vestforsk.no 


Program og påmelding


10.00-10.10 Velkommen v. Carlo Aall forskningsleder Vestlandsforskning og Hege Westskog forskningsleder CICERO.

10.10-10.30 Hvor raskt må klimagassutslippskutt skje, og hvor store kutt må skje om vi skal klare å nå 1.5- og 2 graders målet. v. Glen Peters senior forsker CICERO (ikke bekreftet).

10.30-10.50 Teknologiske og adferdsmessige muligheter og begrensninger for persontransport uten utslipp av klimagasser. V. Hans Jakob Walnum, forsker Vestlandsforsking

10.50-11.10 Gode eksempler på arbeid med fossilfritransport i norske byer v. Kjetil Bjørklund Fagleder Klima KS (ikke bekreftet) 

11.10-11.30 Foreløpige resultat fra prosjektet «Bymiljøavtalens bidrag til en bærekraftig areal- og transportutvikling» ved Hege Westskog forskningsleder CICERO 

11.30-12.00 Grønn strategi for Bergen – hvordan nå målene for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren? v. klimasjef Eva Britt Isager 

12.00-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Gruppearbeid med diskusjon av problemstillingene vist over

14.30-15.00 Presentasjon av gruppearbeid i planum og oppsummering av dagen.