Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer?

Arrangement

Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer?

– 13. november, Oslo
Pixabay

Problemstillinger

Problemstillinger

  • Hvorfor er det forskjeller i innretning og ambisjonsnivå mellom by og stat når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Hvordan kan byene klare å nå målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Er det forskjell på byer som har bymiljøavtale kontra byer som ikke omfattes av bymiljøavtaler når det gjelder ambisjonsnivå om reduksjon av klimagasser fra persontransport og hvilke strategier og tiltak som satt i gang for å nå de samme målene?
  • Hva framstår som de viktigste hindringene for at byene skal klare å nå målene som er satt når det gjelder reduksjon i utslipp av klimagasser fra persontransport?
  • Hvilke endringer i virkemidler og virkemiddelbruk kan være aktuelle for å nå et langsiktig mål om tilnærmet nullutslipp av klimagasser i byenes persontransport?

Program

Program

09.45-10.00 Registrering, kaffe og te

10.00-10.20 Velkommen v. Carlo Aall, forskningsleder v/ Vestlandsforskning og Hege Westskog, forskningsleder, v/CICERO.

10.20-10.40 Foreløpige resultat fra prosjektet "Bymiljø- og byvekstavtalene - organisering, forhandling og nullvekstmålet" ved Anders Tønnesen forsker II Transport økonomisk institutt. 

10.40-11.00 Pause

11.00-11.20 Grønn strategi for Bergen: "Hvordan nå målene for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren?" v. klimasjef Eva Britt Isager.

11.20-11.40 Forventet effekt av de tiltakene på mobilitet som ligger inne i klimabudsjettet til Oslo kommune: "Hva er tiltakene og hva forventer vi av effekt?" v. Hilde Solli Mobiltetsrådgiver klimaetaten. 

11.40-12.00 "Hva gjør vi i Trondheim kommune for å nå målene for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren?" v. Jøran Solli rådgiver, klima og samfunn, miljøenheten 

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.15 Introduksjon til gruppearbeid v. Carlo Aall forskningsleder v/ Vestlandsforskning

13.15-14.15 Gruppearbeid

14.15-15.00 Presentasjon av grupppearbeid og oppsummering av dagen


Kontakt

Kontakt

Hans Jakob Walnum/Vestlandsforsk

Hans Jakob Walnum, forsker/gruppeleder 
Vestlandsforsking, CenSES
hjw@vestforsk.no 


Bakgrunn

Bakgrunn

Mandag 13. november inviterte Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CiCERO til seminar om «Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer».  Seminaret fant sted i Forskningsparkens lokaler Gaustadalléen 21, Oslo. Møterom VIA.

Seminaret tar sikte på å skape en arena mellom forskere og brukere for utveksling av kunnskap og erfaringer omkring muligheter, barrierer og valg av strategier og tiltak for at norske byer på kort og lang sikt kan bidra vesentlig på transportområdet til at Norge kan følge opp sine klimapolitiske forpliktelser i henhold til Parisavtalen.
I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 står det ikke noe konkret om hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres, ut over å vise til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet med å oppfylle Paris-avtalen. Det vises også til gjeldende samlede klimamål for Norge om at Norge skal bli et klimanøytralt land innen 2030 og at Norge gjennom å knytte seg til EUs klimamål skal redusere sine utslipp med 40% innen samme år. Transportetatene har likevel beskrevet noen delmål som de antar kan innebære – om de blir fulgt – at utslippene fra transportsektoren kan reduseres med mer enn 50% i forhold til dagens utslipp. Videre sier de at «..dette er en vurdering som baserer seg på at det må skje teknologiske gjennombrudd innenfor kjøretøyteknologi og drivstoffproduksjon». 

Det er igangsatt en rekke statlige ordninger for samarbeid mellom stat og byer for realisering av klimamålene på transportområdet som bymiljøavtaler, byvekstavtaler og bypakker/bompengepakker. En rekke byer i Norge har lansert ambisiøse mål om hvordan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport; mål og planer som på enkelte områder har blitt fremstilt å være mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer.