Energiframskrivinger i Norge fram mot 2050

Brukercase

Energiframskrivinger i Norge fram mot 2050

– Startet i 2013

Kontakt: Kari Espegren, Institutt for energiteknikk (IFE)

Beskrivelse:

Brukercaset undersøker utviklingen av Norges energietterspørsel fram mot 2050 gjennom utarbeidelse av etterspørselsframskrivinger og analyser av energibærere og energiteknologier ved hjelp av IFE sin TIMES-Norway-modell. Analysene inkluderer energibehov i både stasjonær sektor og transportsektoren, inklusive kraft brukt for olje- og gassproduksjon. Caset beskriver et referansescenario for hvordan energibehovet vil utvikle seg, og noen alternative framskrivninger basert på ulike antakelser om befolkningsvekst, industriutvikling og politiske virkemidler.

Forskningen i dette brukercaset vil være viktig når mer generelle CenSES-scenarier skal utformes. Slike scenarier kan omfatte både kraftproduksjon og ulike politiske virkemidler, og framskrivningen kan benyttes av både forskere og brukerpartnere.

Forskningspartnere: IFE, NTNU, VF, SINTEF, UiO TIK

Brukerpartnere: Statnett, Statkraft, NVE, Enova, Miljødirektoratet

Leveranser: