Framtidens campus

Fase 1 Visjon

– Hva skal NTNU oppnå?
Fase 1 - Visjon

Hovedaktiviteter i fasen

Våren 2016 ble det strategiske grunnlaget for NTNUs videre campusutvikling utarbeidet. Arbeidet bygger på tidligere strategier og visjoner for NTNUs campus.

To hovedaktiviteter ble gjennomført:

 1. Utarbeidelse av et kvalitetsprogram for campusutvikling
 2. Utredning av hvor campus i Trondheim skal utvides (overordnet lokalisering)

Fasen ble avsluttet med en høringsperiode i forkant av styrets vedtak 26. oktober 2016:

Les mer: Høringssvar i fase 1

Les mer: Involvering i fase 1

Om prosessen

Arbeidet ble ledet av Fredrik Shetelig, dekan ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst.

Det er innhentet kompetanse og innspill til arbeidet gjennom: 

 • Arbeidsmøter med Arbeidsgruppe visjon og lokalisering
 • Målverksted med arbeidsgruppen, NTNUs styre og Prosjektstyret
 • Fremtidsverksted med studenter og ansatte
 • Plangruppe for helhetlig by- og campusutvikling
 • Arbeidsmøter med og rapporter fra fagmiljø på og utenfor NTNU

Les mer om hvilke involveringsaktiviteter som ble gjennomført i fasen.

Kvalitetsprogram for campusutvikling

Kvalitetsprogrammet består av prinsipper og kriterier for de egenskaper NTNUs campus skal ha. Kvalitetsprogrammet er måldokumentet for all videre utvikling og utforming av campus på NTNU.

Kvalitetsprogrammet ble ferdig 8. juli 2016, var på på høring i organisasjonen i august og september 2016, og ble vedtatt i NTNUs styre 26. oktober 2016.

Overordnet lokalisering

Overordnet lokalisering dreier seg om hvor campus i det lange løp skal utvides og NTNU skal bygge nytt.

Med basis i Konseptvalgutredningen (KVU) og kvalitetssikringen (KS1) av den er det utledet tre alternativer for å lokalisere tyngdepunktet for utbygging i Trondheim: nordover, vestover eller sørover. I alle tre alternativene står Gløshaugen og Øya fast som tyngdepunkter på campus.

Campusprosjektet leverte rapporten med anbefaling om overordnet lokalisering 8. juli 2016, med en påfølgende høring i august og september 2016.

Med grunnlag i rapporten la rektor frem følgende tilrådning til Kunnskapsdepartementet, vedtatt i NTNUs styre 26. oktober 2016: 

 • Nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter
 • Vitenskapsmuseet utvikles med nye magasin og formidlingsareal på Kalvskinnet
 • Eksisterende leieavtaler på Kalvskinnet beholdes i avtaleperiodene og arealer sør på Gløshaugen nord for jernbanen beholdes som kapasitetsbuffer. 

Høring

Kvalitetsprogrammet og rapporten om overordnet lokalisering var på høring i august og september 2016.

Se alle høringssvar og behandling av høringen.

Arbeidsgruppe visjon og lokalisering

Våren 2016 var arbeidsgruppen for visjon og lokalisering satt sammen for å bidra i utarbeidelsen av kvalitetsprogram og rapport om overordnet lokalisering.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid da de to dokumentene ble levert 8. juli 2016.

Deltakere:

 • Fredrik Shetelig, dekan AB
 • Marit Reitan, dekan SVT
 • Geir Øien, dekan IME
 • Reidar Andersen, direktør VM
 • Terje Meisler, dekan FT
 • Kristian Steinnes, Forskerforbundet
 • Øystein Risa, Tekna
 • Kristian Sjøli, Studenttinget
 • Morten Djupdal, Studenttinget
 • Unni Steinsmo, SINTEF
 • Knut Solberg, SiT
 • Anne Reinton/Amund Aarvelta, Trondheim Kommune
 • Espen Susegg, SIVA
 • Tor Åm/Åge Lien, St. Olavs hospital