Framtidens campus

Spørreundersøkelse

– kartlegging av aktivitet og arealbruk
– kartlegging av aktivitet og arealbruk

Spørreundersøkelse

I slutten av september mottok alle ansatte og studenter ved NTNU en spørreundersøkelse om aktiviteter og arealbruk.

Målet: forstå dagens aktiviteter og arealbruk

Undersøkelsen ble gjennomført for å få en kvantitativ forståelse av hvordan ansatte og studenter opplever at den fysiske utformingen støtter det daglige arbeidet. Formålet er innhente data om dagens situasjon.

Svarene fra spørreundersøkelsen vil gi indikasjon på hvor på campus det vil være behov for å gjøre ytterligere kartlegginger. Resultatene fra alle kartleggingsaktivitetene skal brukes til å utvikle retningslinjer for utforming når NTNU skal utvikle framtidige universitetsarealer.

Spørreundersøkelse er en av flere kartleggingsaktiviteter som gjennomføres for å få et nåsituasjonsbilde av aktiviteter og arealbruk. Både data fra spørreundersøkelsen, registrering, gåtur, intervjuer og databaser med informasjon fra NTNUs systemer settes sammen for å danne et bilde av nå-situasjonen.

I spørreundersøkelsen ble du bedt om å svare på:

  • Hvilke aktiviteter du opplever som viktigst for gjennomføring av ditt arbeid
  • Hvordan du mener dagens areal er tilrettelagt for disse aktivitetene

Målet er å avdekke likheter og forskjeller mellom hvordan ulike areal og bygg støtter arbeidet, og hvilke ulike funksjoner som oppleves som viktigst for ansatte og for studenter. Dette er viktig kunnskap til planleggingen av framtidens campus.  Et dekkende bilde av nåsituasjonen er avgjørende når vi skal kartlegge og analysere behov, før vi utvikler løsninger. 

Selve undersøkelsen er et online spørreskjema

Den spør om vilke aktiviteter du opplever som viktigst, og hvor godt hver av disse aktivitetene støttes av dine fysiske omgivelser.

Den spør også om hvordan du opplever mobilitet, produktivitet og tilhørighet.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut på e-post. Både ansatte og studenter mottok spørreundersøkelsen på sin offisielle NTNU-adresse. Undersøkelsen er anonym og det er ikke mulig å spore respondentene individuelt.

Den var åpen for svar i 10 dager, og det tok omtrent 15–20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Studentundersøkelsen vil ta 10-15 minutter

Ansattundersøkelsen vil ta 15-20 minutter. 

 

Hvorfor må jeg legge inn e-postadressen min?

Du blir invitert til spørreundersøkelsen gjennom en link. E-postadressen legges inn for at du skal ha muligheten til å forlate undersøkelsen underveis, og fortsette på den senere.

I tillegg fungerer dette som en kvalitetssikring på at det ikke blir flere svar fra en e-postadresse. 

Er jeg anonym når jeg svarer?

Ja.

Opplegget for gjennomføring av undersøkelsen, samt bruk og lagring av data er regulert i en Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Mens undersøkelsen pågår, vil det bare være mulig å ta ut svarprosent fra datamaterialet.

Når undersøkelsen lukkes, vil all kopling mellom person og spørreskjema bli slettet. Derfor kan ingen data spores tilbake til enkeltrespondenter.

Det vil ikke bli tatt ut data på grupper med mindre enn 7 respondenter.

Data fra undersøkelsen går inn i en interasjonal database som ivaretas av Leesman Ltd som gjør det mulig for oss på NTNU å sammenlikne egne resultat over tid og mot andre institusjoner i databasen.

Jeg har todelt stilling og dermed to arbeidsplasstilhørigheter, hvordan svarer jeg da?

Hvis tilhørigheten til flere fakultet/institutt er likt fordelt, velg en tilhørighet og svar i forhold til denne, eller svar eventuelt «annet» ved spørsmål om tilhørighet til fakultet og institutt

Hvis du har tilhørighet til flere bygg, og denne er likt fordelt, velg en av tilhørighetene og svar i forhold til denne, eller svar eventuelt «annet» ved spørsmål om tilhørighet til bygg

Jeg er ikke ansatt ved et fakultet - hvordan svarer jeg da?

Hvis det ikke finnes et alternativ som beskriver din tilhørighet, svar «annet».  

Er denne undersøkelsen bare for vitenskapelig ansatte?

Nei. Denne undersøkelsen er for alle ansatte ved NTNU.

Det sendes også ut en egen tilpasset studentundersøkelse til alle studenter ved NTNU.

Hvorfor skal jeg som er student svare?

NTNUs ledelse og de som planlegger nye universitetsarealer ønsker å forstå hvordan studentene opplever campus. Hva er det som fungerer og hva er det som ikke fungerer? 

Et dekkende bilde av nåsituasjonen er avgjørende når vi skal kartlegge og analysere behov, før vi utvikler løsninger. Da er det viktig at også studentenes perspektiver er med.

Hvordan skal resultatene fra undersøkelsen brukes?

For å utvikle best mulige campus ved NTNU, må vi ha mer dokumentert kunnskap om hvordan campus fungerer for studenter og ansatte i dag. Et dekkende bilde av nåsituasjonen er avgjørende når vi skal kartlegge og analysere behov, før vi utvikler løsninger.

Den viktigste leveransen fra spørreundersøkelsen er en bedre kvantitativ forståelse av forskjeller og likheter ved aktiviteter mellom ulike organisatoriske enheter, og opplevelse av hvordan dagens areal; de fysiske omgivelsene på Campus og de ulike tjenestene som tilbys der, støtter arbeidet for både ansatte og studenter. 

Disse kvantitative variasjoner forteller om areal som oppleves spesielt bra/dårlig.

Resultatene skal brukes for å velge arena for videre undersøkelser slik at NTNU kan lære hva som er bra/dårlig her/hvorfor respondentene svarer slik, og bruke det i videre campusutvikling.

Det er med andre ord ikke slik at resultatene fra spørreundersøkelsen forteller oss om hvilke løsninger som skal etableres. Det er slik at dette er første ledd i kartleggingen av dagens situasjon, og gir oss retning for videre undersøkelser. 

Er dette det samme som Arbeidsmiljøundersøkelsen?

Nei.

I denne spørreundersøkelsen blir du bedt om å svare på:

  • Hvilke aktiviteter du opplever som viktigst for gjennomføring av ditt arbeid
  • Hvordan du mener dagens areal tilrettelagt for disse aktivitetene

Den gjennomføres for å gi kvantitative data på ansatte og studenter opplever at den fysiske utformingen støtter de aktivitetene man gjennomfører i sitt daglige arbeid. Formålet er innhente data om dagens situasjon. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et lederverktøy og en ytringskanal for å fremme et godt arbeidsmiljø ved NTNU. Den sendes ut til alle ansatte 1. november 2017. Mer informasjon om arbeidsmiljøundersøkelsen finner du på NTNU Innsida.

Hvilket verktøy og metode brukes for å gjennomføre undersøkelsen?

Undersøkelsen er utarbeidet av Leesman (www. Leesmanindex.com) som er en uavhengig leverandør av denne tjenesten. Rådgiverne som er hentet inn av Campusprosjektet for å gjennomføre kartlegging og konseptutvikling (ÅF Engineering og tegn_3) har et samarbeid med Leesman, og bistår med praktisk informasjon og oppsett av undersøkelsen (se kontaktinfo under Kontakt).

Selve undersøkelsen er et online spørreskjema. De første spørsmålene går på demografiske data, og er tilpasset NTNU.

De øvrige spørsmålene spør om hvilke aktiviteter som er viktigst for deg, og hvor godt hver av disse aktivitetene støttes av dine fysiske omgivelser. Det spørres også om hvordan du opplever mobilitet, produktivitet og tilhørighet.  Spørsmålene her er standardisert for å kunne gi sammenligningstall i en internasjonal database (Leesman) som gir sammenligningstall med andre universiteter internasjonalt vedrørende aktiviteter og arealbruk.

Standardiserte spørsmål gjør at det er mulig for NTNU å bruke databasen til å sammenlikne egne resultat over tid og mot andre institusjoner i databasen.

​Det produseres resultatrapporter for NTNU for alle bygg og campuser som er omfattet av undersøkelsen. 

Kontakt

Har du spørsmål om undersøkelsen? Kontakt:

Prosjektleder: Tor Arne Wæraas 

Oppdragsleder: Kjersti Bjørkeng Størdal

Tidsplan

20. september: Spørreundersøkelse sendt ut til alle ansatte

22. september: Spørreundersøkelse sendt ut til alle studenter

29. september: Frist for å besvare undersøkelsen

Slutten av oktober: Resultat fra spørreundersøkelsen klar. Gir grunnlag for å avgjøre hvor på campus det skal kartlegges ytterligere.

Slutten av oktober: Oppstart av ytterligere kartleggingsaktiviteter på utvalgte deler av campus