Tidslinje for planprogram

Slik jobber vi med planprogram

Tidslinje for planprogram

Scroll deg nedover vår tidslinje for å se hva som har skjedd så langt og hva vi planlegger fremover.

Printversjon (pdf)

Januar og februar 2017: Idékonkurranse for campus

Utstilling av skisser til idékonkurranse for campus.

Formålet er å få frem mest mulig kunnskap og ulike idéer før én vinner får oppdraget med å utarbeide en fysisk plan for området. Området for nye bygg er avgrenset til område vest – Elgeseter.

Mai 2017: NTNU og kommunen inviterer til byvandringer

Arkivfoto av Hovedbygningen på Gløshaugen i sort hvitt.

Beboere, studenter, ansatte og andre interesserte blir med på to byvandringer. Fortidsminneforeningen byr på en vandring i bydelens historikk. Med Urbanistene ser man nærmere på hvordan bydelen kan bli enda mer fotgjengervennlig.

Mai 2017: Koht vinner idékonkurransen

Illustrasjon av nye univeritetsbygg lang Klæbuveien.

KOHT Arkitekter vinner idé- og plankonkurransen for ny campus med konseptet «Veien videre».

Juni 2017: Oppstart av arbeid med planprogram

Idéverksted med naboer samlet rundt et bord med kart og post-it-lapper.

NTNU Campusutvikling går sammen med Trondheim kommune i gang med å utarbeide et planprogram. Det bygger på arkitektenes vinnerkonsept, og er en "bruksanvisning" for hvordan man skal arbeide videre med å lage planer i området.

12. juni 2017: Naboer varsles om campusarbeid

Flyfoto over Gløshaugplatået

Ved oppstart av arbeidet med planprogram arrangerer NTNU nabomøte. Oppstarten blir varslet per brev til alle naboer innenfor planområdet og offentlige myndigheter, samt kunngjort i Adresseavisen.

September og oktober 2017: Informasjonsmøter og idéverksteder

Mennesker samlet rundt en modell av Gløshaugplatået.

NTNU og kommunen arrangerer idéverksted og informasjonsmøter berørte parter for å innhente kunnskap som tas inn i arbeidet med å videreutvikle plan for campus.

November 2017: Arkitektene leverer sitt forslag til plan

Skisser av bygg langs Klæbuveien fra KOHT Arkitekter.

KOHT Arkitekter har sett nærmere på mulig plassering og størrelser på nye universitetsbygg. Utredningene gjort i den fysiske planen er grunnlaget for forslag til planprogram.

19. januar 2018: Regjeringen vedtar hvor mye NTNU får bygge

Bilde av Stortinget

Regjeringen vedtar at staten kommer til å finansiere inntil 92 000 m2 nybygg og 45 000 m2 ombygg.

6. mars 2018: Trondheimspolitikerne gir føringer på hvor NTNU kan bygge

Kart over Gløshaugen med potensielle byggeområder markert i grønt som ble lagt ut på offentlig høring.

I Bygningsrådet vedtas det at parkområder i nord ikke skal utredes nærmere for bygging. De åpner for å utforske muligheter sør i parken, og å se videre på øvrige foreslåtte tomter.

10. mars - 4. mai 2018: Høringsperiode for campusplaner

Flyfoto av Gløshaugen med vinkel fra Studentersamfundet.

Periode med høring og offentlig ettersyn av Planprogram. Det gjennomføres et folkemøte, informasjonsmøte samt et trettitalls dialogmøter med berørte parter. Inkludert offentlige myndigheter, organisasjoner og naboer.

Mars - oktober 2018: NTNU ser nærmere på potensielle byggetomter

NTNU fortsetter å utforske ulike muligheter for utbygging og ombygging. Og utreder hvilke konsekvenser det vil ha for området.

Mai - august 2018: Gjennomgang og behandling av høringssvar

Nærbilde av modell av Gløshaugplatået.

Etter 4. mai ble det gjennomgang og behandling av innkomne merknader. Alle som sendte inn merknader fikk tilsendt informasjon om videre prosess.

25. september 2018: Trondheimspolitikerne sender på nytt campusutredninger på høring

Skisse av oversikt over Gløshaugen med potensielle områder for nye universitetsbygg.

Bygningsrådet behandler på nytt mulige byggeområder utforsket av NTNU, og sender utredningene på høring.

I løpet av 2018: Staten undersøker kostnader og gjennomførbarhet

Rektor Gunnar Bovim og Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, ser på modell over Gløshaugen.

Hva lar seg gjøre? Hva koster det? Hvor lang tid vil det ta? Statsbygg og NTNU, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, ser nærmere på mulige byggeområder, kostnader, størrelser og gjennomføring.

25. januar 2019: NTNU leverer planprogram til politisk behandling

Skisse med oversikt over potensielle byggeområder på og rundt Gløshaugen.

Planprogram sendes til Trondheim kommune for politisk sluttbehandling.

25. april 2019: Trondheimspolitikerne vedtok hvor NTNU får lov til å bygge

Collage med tre skisser av potensielle nye universitetsbygg på Gløshaugen.

Bystyret vedtok planprogram for campus- og universitetsformål. Bystyret er dermed enig i at det kan settes i gang reguleringsplaner for utbygging i samsvar med rammene som fremgår av planprogrammet.

I løpet av 2019: Forberedelser til regulering

Skisse fra NTNUs prinsipplan som viser rosa markerte NTNU-områder ved Gløshaugen og grønne piler for adkomst.

Planprogrammet gir føringer for videre reguleringsarbeid. Forberedelser foregår med mål om å sette i gang reguleringsplaner tidlig i 2020.