Framtidens campus

NÅR

– Tidsplan og milepæler

26. oktober 2016: NTNUs styre vedtar Kvalitetsprogram for campusutvikling som gjeldende politikk for all campusutvikling ved NTNU. NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning til Kunnskapsdepartementet om at nye bygg for samla campus i Trondheim lokaliseres i vest - Elgeseter.

Januar 2017: NTNU tar i bruk nytt bygg på Kalvskinnet

13. januar 2017: Innleveringsfrist for første trinn i idé- og plankonkurranse for fysisk plan for samla campus i Trondheim.

Mars 2017: Rektor har oppnevnt arbeidsgruppe for arbeidsplasser og arbeidsgruppe for møtesteder for læring. Arbeidsgruppene er to av flere arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med kartlegging av arbeidsmønster og arealbruk og konseptutvikling av arealer.

15. mai 2017: Kåring av vinner for idé- og plankonkurranse for fysisk plan for samla campus i Trondheim

2017: Utarbeide masterplan for campusutvikling som består av:

August 2017: Første innflytting i Norsk maritimt kompetansesenter II i Ålesund 

September 2017 - februar 2018: Kartlegging og utforsking av aktiviteter og arealbruk ved NTNU

November 2017: Utkast til planprogram og fysisk plan ferdigstilles til høring

November 2017: NTNU og Statsbygg leverer beslutningsgrunnlag til regjeringens konseptvalg for campus

Desember 2017: Bygningsrådet i Trondheim kommune behandler forslag til planprogram, med fysisk plan som vedlegg, før det legges ut til offentlig ettersyn og høring

Desember 2017: Innflytting i nybygg i Gjøvik 

Januar 2018: NTNU tar i bruk nytt bygg for lærerutdanning på Kalvskinnet

Nyåret 2018: Regjeringen beslutter konsept for samlet campus i Trondheim

Mars/April 2018: Bystyret fastsetter planprogram for NTNUs campus i Trondheim, og hvilke reguleringsplaner som skal igangsettes 

15. mai 2018: Anbefaling om faglig lokalisering foreligger for beslutning fra NTNUs ledelse

Mai 2018: Anbefalinger om konsepter for ulike arealkategorier foreligger for beslutning fra NTNUs ledelse

Sommer 2018: NTNUs ledelse beslutter konsepter for ulike arealtkategorier som skal utvikles ved NTNU

2018-2019: Reguleringsplaner, programmering og forprosjekt for nye bygg i samla campus i Trondheim

2020: Mål om ferdig nybygg for helse og idrett i Elgesetergate 10

2020: Tidligst byggestart for samla campus i Trondheim

2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført