Involvering, samhandling og påvirkning

Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker. Dette skiller bygget i Elgesetergate 10 fra den øvrige campusutviklingen ved NTNU, der byggene eies av NTNU.

Fordi Statsbygg og Sit eier bygget er NTNU brukerrepresentant i prosessen mot ferdig bygg. Dette betyr at NTNUere kan medvirke, men ikke medbestemme.

Medvirkning i bearbeidelsesfasen

Evaluering og valg av løsningsforslag vil forhåpentligvis være klart før påske. Evalueringsutvalgets innstilling skal deretter opp til behandling og beslutning internt i Statsbygg. Etter planen vil valg av leverandør av totalentreprise bli offentlig i første halvdel av mai, med påfølgende kontrakt i juni.

Deretter starter bearbeidelsesfasen som varer fra august og til november/desember 2017. Formålet med bearbeidelsesfasen er i samarbeid med entreprenøren å bearbeide romløsningene slik at de best mulig tilpasses NTNUs og Sits behov. Det vil gjelde plassering og utforming av undervisnings- og forskningsarealer, arbeidsarealer for både studenter og ansatte, idrettsarealer, felles sosiale soner og hvordan det tilrettelegges for å bevege seg i bygget.

NTNUs interne prosjektråd, den interne prosjektgruppen og ulike arbeidsgrupper vil fortsette sitt arbeid i bearbeidelsesfasen. I bearbeidelsesfasen kan arbeidsgrupper kompletteres med representanter innenfor de områdene det til enhver tid jobbes med. 

Det lages en oversikt over hvilke områder det jobbes med, og hva som i hovedsak er bearbeidelsesområdet, slik at du har mulighet til å komme med innspill til din kontaktperson.

Ledernes ansvar

Prosjektet følger linjelederprinsippet ved NTNU. Dekanene og instituttlederne har viktige roller med tanke på medvirkning fra de ansatte. Elgesetergate 10 bør være på agendaen ved avdelingsmøter og andre møteplasser for involverte institutter og fakulteter.

Studentinvolvering

Studenttinget ivaretar studentenes meninger om det nye bygget.

Mon, 03 Apr 2017 09:07:02 +0200

Meld inn spørsmål og tips

Alle som skal inn i bygget oppfordres til å delta aktivt og medvirke i prosessen.

Organisasjonskart brukerinvolvering (pdf)