Delprosjekter i NTNU Campussamling

Delprosjekter i NTNU Campussamling

Utbyggingen som skal legge til rette for at NTNU får samlet store deler av sin virksomhet i Trondheim rundt Gløshaugen, blir gjennomført gjennom syv delprosjekter. For hvert av disse delprosjektene er det utarbeidet et byggeprogram som danner grunnlaget for videre utvikling og gjennomføringen av utbyggingen.

Byggeprogram

Måltema og funksjoner

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og sosial merverdi. Felles læringsstrøk er et konsentrert område med både formelle og uformelle læringsarealer og knutepunktfunksjoner, og er sted særlig innrettet mot aktive lærings- og undervisningsformer, både alene og sammen med andre. Det skal være tilgjengelig for alle studenter på campus, men spesielt tilrettelagt for alle lavere grads studenter, uavhengig av fagområde.

Læringsareal
I NCS er læringsareal et samlebegrep på arealer som skal gi rom for læring gjennom ledet eller selvstendig læring, refleksjon, produksjon, vurdering og faglig samarbeid. Formelle læringsarealer er samlebetegnelse for læringsrom hvor faglærer leder undervisningen, mens uformelle læringsarealer er samlebetegnelse på alle typer studentarbeidsplasser, som konsentrasjonsplasser, grupperom og arbeidsplasser i åpent miljø. Læringsarealene skal legge til rette for utforsking av nye undervisningsformer.

Knutepunkt
Knutepunkt og fellesfunksjoner er i NCS brukt som betegnelse på offentlige eller halvoffentlige steder der studenter, ansatte og andre brukere av campus kan samles og samhandle, på aktive og passive måter. På campus skal det være ett sentralt hovedknutepunkt og flere lokale delknutepunkt som er koblet sammen i en helhet. Hovedknutepunktet skal videreutvikles i Hovedbygningen med både tilbygg og ombygging, og skal være NTNUs ansikt utad og samlende hjerte innad.

Spesialareal
Spesialarealer er arealer som er bygget for eller spesielt tilpasset den faglige virksomheten. Spesialarealer understøtter faglig virksomhet som stiller spesielle krav til utforming og utstyr enten det gjelder utdanning, forskning og innovasjon, eller kunst og formidling.

Arbeidsplassareal
De ansattes arbeidsformer varierer, både på tvers av fagmiljø og over tid. I akademia er det i tillegg stor variasjon i størrelsen på ulike fagmiljøer, og dynamiske utviklinger i organisasjon som man må ta høyde for når man planlegger akademiske arbeidsplasser. Arbeidsplassarealene i NCS skal planlegges generisk og fleksibelt slik at ulike konsepter kan utformes og bygges innenfor samme bygningsstruktur.

Fleksibilitet
NTNUs bygningsmasse skal være utformet for variert bruk og være forberedt for framtidige behov. Bygningsmassen skal ha fleksibilitet med hensyn til framtidige endringer, som for eksempel omrokkering av fagmiljø, endringer i utdannings- og forskningsaktiviteter og utforming av studie- og arbeidsplasser. Det tilrettelegges for både overlapp, flerbruk og sambruk av funksjoner.

Infrastruktur og landskap
NTNU Campussamling skal integreres og utgjøre en sentral del av en kunnskaps- og innovasjonsbydel. Bygningsmassen og utviklingen av landskap og infrastruktur skal gjennom inkluderende design skape åpenhet og nye sammenhenger i området, flettet sammen av et bynettverk av gater, plasser og parkrom. Prosjektet skal tilrettelegge for redusert biltrafikk på campus. Det skal skapes åpenhet i byggenes fasader så det blir liv og samspill mellom utearealene og de indre gater og offentlige rom i byggene på campus.

Bærekraft
NCS skal ha et lavt klimafotavtrykk, lavt energi- og effektbehov, øke biologisk mangfold og forbedre stedskvalitetene på campus. Prosjektet vektlegger arealeffektive og fleksible bygg, god arealutnyttelse, samt materialer med lav klimabelastning. Energiforsyningen skal være miljøvennlig. Energibehovet skal begrenses med passive tiltak og energioptimaliserte tekniske anlegg. Varelogistikken blir effektivisert og det tilrettelegges for utslippsfrie kjøretøy med ny logistikksentral. Utendørs møteplasser skal kobles med sykkel og gangveier.

Tidslinje

Fremdriftsplan

 

Kontrakts- og gjennomføringsstrategi pr juni 2023

Trykk for større bilder.

Trykk for større bilde.