Arealutviklingsplan for NTNUs campus i Ålesund

Arealutviklingsplan for NTNUs campus i Ålesund

 

I 2019/2020 foregår det en prosess med intern flytting, omorganisering og utbedring av campus Ålesund. Flytteprosessen som nå er i gang er et resultat av endringer i organisasjonen, fusjonen og et arbeid med utvikling av en arealutviklingsplan for en 5-årsperiode fra 2017.

Arealutviklingsplanen er en utredning og rapport om hvordan eksisterende bygningsmasse ved Ålesund campus skal disponeres. Målet er å utnytte eksisterende areal mest mulig effektivt og å sørge for at arealene i størst mulig grad brukes og utvikles i tråd med prinsippene i NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling.

Eksempel på ny plassering i hovedbygget etg 3: Lusparken arkitekter.

 

Ny organisering som resultat

Arealutviklingsplanen har resultert i nye plantegninger med ny organisering av våre fagmiljø i Ålesund. Siden innflytting på campus i 1999 har det vært betydelig vekst i alle fagmiljø. Det har derfor vært et naturlig behov for å videreutvikle areal og relokalisere fagmiljø for å få flere arbeidsplasser for ansatte, for å samle instituttenes arealer og for å få mer og bedre plass.

Arealrammen for prosjektet ble etter hvert utvidet til også å omfatte en bro mellom Ankeret og Kompasset. I tillegg har utleid areal i Kompasset blitt redusert, noe som har har frigitt plass til instituttene.

Gjennom flyttingen av administrative funksjoner til Kompasset, reduksjon av bokhandelens areal og gjennom frigjøring av simulatorareal har areal for undervisningsrom disponert av NTNU økt med 500m2 og arealet for studentarbeidsplasser er økt med 848m2. I ny arealplan har instituttene blitt mer samlet og de har fått noe større kontorareal.

Ny arealplan for NTNU campus Ålesund (pdf)

Kontakt

Kontakt

Har du innspill eller spørsmål til arbeidet? Kontakt oss gjerne.

Arealutvikling i Ålesund: Karl- Fredrik Torp.

Prosjektkoordinator mot Statsbygg for ventilasjonsprosjektet og for implementering av fase 1 i arealutviklingsplanen: Marian Brandt.